Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania Prokuratury Okręgowej w O. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ewakuacji stu polskich rodzin z Mariupola (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie subwencji przyznawanych przez MEN na naukę dzieci niepełnosprawnych z tak zwanymi niepełnosprawnościami sprzężonymi (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie Przystanku Woodstock.

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako samodzielnej jednostki sądowniczej (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie odmowy pomocy pięćdziesięciu Polakom z ukraińskiego Mariupola (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie Browaru Leżajsk (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do głównego inspektora pracy (odpowiedź) w sprawie byłych pracowników OLT Express Sp. z o.o.
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tak zwanych rent odroczonych.
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie legalności działań podejmowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zgodności ze zbiorowymi prawami pacjenta praktyk stosowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie informacji czy ministerstwo przeprowadziło konsultacje z samorządami w sprawie ustanowienia kwot przesiedleń osób ubiegających się o azyl (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie informacji, czy była przeprowadzona analiza dotycząca wielkości możliwych zwolnień w zakładach lotniczych konkurujących z Airbusem w Polsce (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie art. 1 pkt 33 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedźw sprawie wyroku na Mariusza Kamińskiego.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku o pilną zmianę rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie wstrzymania przez PFRON dofinansowywania w ramach programu „Aktywny samorząd” zakupu wózków o napędzie elektrycznym (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie tak zwanych dopalaczy (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów Ministra Zdrowia dotyczących wprowadzenia substancji poronnych do sprzedaży bez recepty (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako samodzielnej jednostki sądowniczej (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu ustawy o dopłatach bezpośrednich (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie embarga na dostawy wieprzowiny z UE do Rosji.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie małoletniej Oliwii H.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie anulowania w 2014 r. Programu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie podjęcia przez właściwy resort inicjatywy ustawodawczej w sprawie możliwości nadania miastu Stalowa Wola uprawnień do prowadzenia egzekucji administracyjnej całościowej, to jest wszystkich podatków i opat lokalnych tej gminy (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie sytuacji Polaków na wschodzie Ukrainy (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyborów samorządowych (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE.

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie podania informacji: ile kontraktów, na jakie kwoty i w zakresie jakich usług zawarły instytucje rządowe (ministerstwa, centralne urzędy, agencje rządowe) oraz spółki Skarbu Państwa ze spółką CAM Media SA w Warszawie.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prezentacji spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezydent miasta Łodzi w sprawie zwolnienia z pracy aktora Marka Cichuckiego (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie aresztowania na siedem dni Grzegorza Brauna, w ramach kary za obrazę sądu.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie infrastruktury przeciwpowodziowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reaktywacji byłych obiektów wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie budowy drogi ekspresowej S19 (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie żołnierzy 3 Batalionu Wojsk Kolejowych, 2 Pułku Wojsk Kolejowych oraz brygady wojsk kolejowych wcielonych do wojsk kolejowych między 1951 a 1989 r. (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie niedofinansowania zadań zleconych przez administrację rządową, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawieArkadiusza D. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź , odpowiedź 2) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich (odpowiedź) w sprawie pani Wiesławy L.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych pieluchomajtek (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnegow w sprawie księdza Mirosława Bużana (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M. .

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości komorniczych kosztów egzekucji (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie polskich producentów żywności tradycyjnie wędzonej drewnem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie istniejących i planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie zawiadomienia do prokuratury przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wniosku o liberalizację przepisów dotyczących inwestowania na terenach objętych siecią Natura 2000 (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Muzeum Polskiego w Rapperswilu (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji leku Glivec (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa w woj. świętokrzyskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie budowy drogi S19 (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zwolnienia z funkcji dyrektora artystycznego i rozwoju technologii Centrum Technologii Audiowizualnych (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie informacji o funduszach europejskich (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska wzdłuż drogi krajowej nr 77 (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obowiązku informowania gminy o każdej zmianie będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie spółki Elewarr.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie specjalnych stref ekonomicznych (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemuw sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsiw sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie planów likwidacji Prokuratury Rejonowej w Leżajsku (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie informacji na temat dostępności na polskim rynku farmaceutycznym leku Arogen stosowanego przez kobiety dotknięte chorobą nowotworową piersi (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zbyt niskiego dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie budowy terminalu na gaz ziemny skroplony (LNG) w Świnoujściu (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji laboratoriów działających przy powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przywrócenie 8% stawki VAT na rękodzieło ludowe i artystyczne wykonywane z wikliny (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przeniesienia Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do miasta Edmonton w prowincji Alberta (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości prawnych dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczych oraz działających przy tych placówkach mieszkań usamodzielnienia (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych w województwie podkarpackim (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży Zespołu Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania miejscowości Zaklików praw miejskich (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie rekonstrukcji pałacu Kozłowieckich (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Ulanowie (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią władzom samorządowym zatrudnianie oświatowych asystentów dla dzieci z autyzmem oraz dzieci z innymi niepełnosprawnościami (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia nowego programu wsparcia finansowego dla osób pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych Niemców w czasie II wojny światowej (odpowiedź)..

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie planowanej likwidacji kilkuset posterunków Policji w małych miejscowościach (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego w sprawie likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego w sprawie likwidacji jedenastu stacji sanepid w województwie podkarpackim, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie propozycji ustawowych, które będą chronić polski przemysł zbrojeniowy przed zagrożeniami wynikającymi z implementacji dyrektywy zbrojeniowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planów likwidacji Sądu Rejonowego w Nisku (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieprzyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam, na nadawanie na multipleksie cyfrowym (odpowiedź).