Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rolnictwa (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie utylizacji odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie anulowania w 2014 r. Programu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wystąpienia na 65. posiedzeniu Senatu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości upamiętniającej obrady Sejmu w Parczewie w 1564 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie skupu płodów rolnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obligacji Skarbu Państwa (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie sprzedaży chińskiemu inwestorowi większościowego pakietu akcji Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Ciechanowa w sprawie modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego planów pozwalających na działalność Sądu Najwyższego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie planów pozwalających na działalność Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów dotyczących warunków i sposobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ewakuacji placówek szkolnych na wypadek działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wytycznych dotyczących powołania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie planów umożliwiających obrady Senatu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie planów umożliwiających kontynuowanie obrad Sejmu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat likwidacyjnych w przypadku odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z funduszami inwestycyjnymi (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad instytucjami finansowymi (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sytuacji banków (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie produkcji wieprzowiny (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia urzędników i innych pracowników administracyjnych prokuratury (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie budowy strażnicy SG w miejscowości Ulhówek (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie drogi krajowej nr 63 (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczącej akcji spółki Nova Kreditna banka Maribor d.d. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie oświadczenia senatorskiego skierowanego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie OFE (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykluczenia z systemu ubezpieczenia KRUS rolników, którzy wykonują podpisane z gminami umowy-zlecenia (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za przejazd drogami krajowymi (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych zasad polityki transportowej Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zagrożenia ASF (afrykański pomór świń) (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie planów urządzenia lasów bądź planów uproszczonych urządzenia lasów i ich okresowej inwentaryzacji (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modernizacji gruntów i budynków (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) i do prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA (odpowiedź) w sprawie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie w sprawie uchwały w sprawie 25. rocznicy strajków i protestów w 1988 r.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie podziału środków na cele polonijne (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu  do spraw Polonii i Polaków za Granicą (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie firm pożyczkowych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stanu drogi krajowej nr 63 (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ułatwienia ruchu granicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Zakładów Azotowych Tarnów SA (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie oględzin brzozy oraz wraku samolotu w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie restrukturyzacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Parczewie (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie stawki WIBOR (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prawidłowości ustalania stawek WIBOR (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwość zaliczania przez banki do kosztów uzyskania przychodu rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie deficytu kwalifikowanego materiału siewnego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatków (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygnatura DBS/W03/7111/248/MW/11) (odpowiedź).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu sądów rejonowych na terenie województwa lubelskiego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (w szczególności mających miejsce w latach 2010 i 2011) (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dopuszczalności uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wykluczenia finansowego (odpowiedź).