Narzędzia:

Oświadczenia

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie prawdopodobnego uchybienia legislacyjnego dotyczącego redakcji art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121) (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie postulatów Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kobiet z mięśniakami macicy (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie reprywatyzacji (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecin (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawidłowości działań podjętych przez naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu wobec Bioetanol AEG Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie definicji pojęcia „jedno przedsiębiorstwo” zawartą w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w kontekście przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU poz. 1543) (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie art. 403 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wydobywania gazu łupkowego w Polsce (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ustalania ceny skupu żyta do określania wysokości podatku rolnego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych (odpowiedź).