Narzędzia:

Oświadczenia

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dofinansowania służby zdrowia przez Komisję Europejską (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie umożliwienia przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w części teoretycznej, w starostwach powiatowych (odpowiedź).

 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy z dnia 5 maja 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków na województwa w działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie walki z dopalaczami (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na cukrzycę (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora transportu drogowego w sprawie posadowienia urządzenia pomiarowego typu fotoradar w miejscowości Zgon (województwo warmińsko-mazurskie, powiat Mrągowo, gmina Piecki) (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z rakiem prostaty (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie inicjatywy takiej zmiany przepisów o ruchu drogowym, by taksówkarz mógł zatrzymać pojazd także w miejscu objętym zakazem postoju, jeśli jest to niezbędne w celu zabrania lub wysadzenia pasażera (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia w Polsce (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie błędu w przepisach odnoszących się do geometrii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów polskiej onkologii (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości przy rozbudowie szpitala powiatowego w Gnieźnie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rehabilitacji wzroku (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odbierania prawomocnie przyznanych na stałe świadczeń opiekuńczych przysługujących opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu osiemnastego roku życia (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obowiązku posiadania lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie informacji, ile lotów ratowniczych (bez transportowych) wykonały helikoptery pogotowia ratunkowego do szpitali powiatowych w kraju w ostatnich trzech latach (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji o sytuacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gmin nadwarciańskich położonych na terenach poniżej zbiornika retencyjnego Jeziorsko (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie problemu zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie odbierania prawomocnie przyznanych na stałe świadczeń opiekuńczych przysługujących opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu osiemnastego roku życia (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rynku skrobi ziemniaczanej (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gmin posiadających na swoim terenie składowiska odpadów (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie modernizacji i remontu istniejącej już bazy dydaktycznej w Daugavpils (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do stosowania art. 36 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym jedynie osoba niebędąca nauczycielem w rozumieniu tej ustawy nie sprawuje nadzoru pedagogicznego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zawieszania programów zdrowotnych przez apteki (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie utrzymania linii kolejowej na trasie Szczytno - Pisz - Ełk (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie odstąpienia od realizacji budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu linii kolejowej Gniezno – Września – Jarocin (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz zmianie niektórych ustaw (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy i wsparcia wniosku nr 906/12 złożonego przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności parabanków (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pomocy i wsparcia dla wniosku nr 23869/12/A1 Towarzystwa Przyjaciół 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. Generała Józefa Bema z Węgorzewa (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie §11 ust. 5 zarządzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wysokości cen urzędowych za badania techniczne pojazdów (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowych uregulowaniach prawnych dotyczących badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie okresu oczekiwania na wtórnik prawa jazdy w przypadku utraty tego dokumentu (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pozostawienia przejścia dla pieszych kat. E na 151,733 km linii nr 038 Białystok - Głomno w Giżycku (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie propozycji wypracowanych wspólnie przez środowiska pracodawców i publiczne służby zatrudnienia oraz o rozważenia możliwości wprowadzenia tych rozwiązań (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie poboru opłat za "publiczne odtwarzanie" utworów (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie ministra gospodarki w sprawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU nr 243, poz. 2063) (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie wpisania budowy centrum sportu i rekreacji w Wałczu na listę zadań priorytetowych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie poprawy funkcjonowania domów pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wpisu do rejestru osób uprawnionych do przeprowadzania audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacyjne (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji umowy dzierżawy zawartej między RZGW Warszawa a Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwałkach (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie błędu w przepisach odnoszących się do geometrii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku złożonego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olsztynie, w ramach priorytetu "Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne", obszar wsparcia "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym", zadanie "Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast województwa warmińsko-mazurskiego" (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku złożonego do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej przez Klub Sportowy "Baza Mrągowo" w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i dotyczącego priorytetu "Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne", obszaru wsparcia "Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży" i zadania "Żeglarstwo - pasja młodych oraz szansa na rozwój i integrację społeczną" (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku złożonego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie w związku z Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach priorytetu "Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne", w obszarze wsparcia "Porozumienie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych", zadanie "Kultura to my" (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu rozbudowy infrastruktury kolejowej (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wniosków ze spotkania dyrektorów wydziałów urbanistyki i architektury, pracowników Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i delegatów Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania "Upowszechnienie sportów zimowych.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wsparcia wniosku Urzędu Miejskiego w Orzyszu dotyczącego udzielenia dotacji na realizację zadania mającego na celu rozbudowę infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Orzysz (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wsparcia wniosku nr 14818/11 złożonego przez Ośrodek Kultury w Miłkach do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury", priorytetu "Infrastruktura domów kultury" zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wsparcia wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" z Węgorzewa (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie rozważenia zmian w procedurze przyznawania kart parkingowych dla osób po siedemdziesiątym piątym roku życia (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie honorowego krwiodawstwa (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wsparcia wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" z Węgorzewa (odpowiedź, odpowiedź 2).