Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
81 26-06-2019 w sprawie rozwiązania sytuacji pana M. D. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
81 26-06-2019 w sprawie wyjaśnienia problemu pana S. K., doktoranta UKSW Oświadczenie
Adresaci Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
75 21-03-2019 w sprawie interpelacji złożonej przez prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza Oświadczenie
Adresaci Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Prezes Rady Ministrów
75 21-03-2019 w sprawie problemów państwa J. i L. G. Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
74 26-02-2019 w sprawie artykułu w „Gazecie Wyborczej” na temat darowizny przekazanej przez austriackiego przedsiębiorcę dla członka fundacji „Srebrna”; zapytanie o obowiązek uiszczenia stosownego podatku Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów
Prezes Rady Ministrów
73 14-02-2019 w sprawie realizacji ustawy, która miała zapobiec podwyżkom cen energii elektrycznej, m.in. przez zwolnienie odbiorców z akcyzy Oświadczenie
Adresaci Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Prezes Rady Ministrów
Minister Energii
73 14-02-2019 w sprawie pomocy osobie niepełnosprawnej, która zakupiła od firmy rehabilitacyjnej wózek inwalidzki niedostosowany do jej potrzeb Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
72 01-02-2019 w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych mających usunąć problem odbierania rent powypadkowych z powodu wyczerpania się gwarantowanej sumy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
72 01-02-2019 w sprawie wsparcia dla przedsiębiorcy, twórcy przenośnego napędu elektrycznego do wózków inwalidzkich Oświadczenie
Adresaci Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Prezes Rady Ministrów
Minister Inwestycji i Rozwoju
71 24-01-2019 w sprawie możliwości zamiany zasiłku specjalnego na świadczenie pielęgnacyjne Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
70 28-12-2018 w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Nowym Domem Poselskim Oświadczenie
Adresat Szef Kancelarii Sejmu RP
70 28-12-2018 w sprawie zbadania pod kątem ewentualnych niedopatrzeń i nieprawidłowości sprawy pana J.P. Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
69 20-12-2018 w sprawie zmiany przepisu ograniczającego prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych podejmujących pracę Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
68 14-12-2018 w sprawie wygłasznych przez prezesa NBP opinii na temat byłego szefa KNF Marka Ch. Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie korzystania przez obywateli z instytucji skargi nadzwyczajnej Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Rzecznik Praw Obywatelskich
66 26-10-2018 w sprawie prawa samorządów zawodowych do pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej za treść przedstawianych opinii i poglądów osób będących (i nie będących) parlamentarzystami Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Zdrowia
65 28-09-2018 w sprawie możliwości dofinansowania z programu „Dostępność +” podjazdu dla niepełnosprawnego pana A. T. Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
65 28-09-2018 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących parkowania samochodów na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
65 28-09-2018 w sprawie zezwolenia harcerzom, będącym w czynnej służbie wojskowej, na noszenie krzyża harcerskiego jako odznaki pamiątkowej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
65 28-09-2018 w sprawie informacji o budowie w Krakowie pomnika żołnierza tureckiego Oświadczenie
Adresat Szef Gabinetu Prezydenta RP
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
62 29-06-2018 w sprawie utrudnień spowodowanych 7 czerwca br. przez działania Straży Marszałkowskiej Sejmu przy wpuszczaniu na salę obrad członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” Arkadiusza Tomczaka ze współpracownikami Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
62 29-06-2018 w sprawie stanowiska Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności dotyczącego „wygaszania stosunków pracy lub służby” w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji państwowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
61 07-06-2018 w sprawie azylu dla pani R. D., obywatelki Kirgistanu Oświadczenie
Adresaci Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Przewodniczacy Rady do Spraw Uchodźców
61 07-06-2018 w sprawie pisma pana J.D. z Krakowa Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
61 07-06-2018 w sprawie zapewnienia wypłaty środków z udzielonego Ukrainie kredytu na remont dróg prowadzących do przejść granicznych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty opublikowanych na Twitterze Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
60 16-05-2018 w sprawie trybu postępowania związanego z przekazywaniem sprzętu w ramach pomocy medycznej dla Ukrainy Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendant Główny Straży Granicznej
60 16-05-2018 w sprawie ułatwienia obywatelom Kirgistanu załatwiania spraw wizowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
59 16-04-2018 w sprawie kwalifikacji wymaganych od personelu zatrudnianego w domu pomocy społecznej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
57 08-03-2018 w sprawie statusu studentki ukraińskiej, która w tym roku skończy drugi rok prawa na uniwersytecie ukraińskim i chciałaby kontynuować naukę na uniwersytecie w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
56 15-02-2018 w sprawie udzielenia informacji dotyczących działalności Polskiej Fundacji Narodowej od momentu jej powstania oraz projektów planowanych do realizacji w kolejnych latach Oświadczenie
Adresaci Polska Fundacja Narodowa
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
56 15-02-2018 w sprawie odpowiedzi ZUS na oświadczenie złożone na 55. posiedzeniu Senatu, dotyczące ubezpieczenia społecznego ukraińskich studentów wykonujących w Polsce pracę na podstawie umowy-zlecenia Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
55 31-01-2018 w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za zatrudnionych na umowę-zlecenie ukraińskich studentów o potwierdzonym statusie studenckim z Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
52 15-12-2017 w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej zobowiązań wobec ZUS zleceniodawcy zatrudniającego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w wieku do 26. r. ż. Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
50 15-11-2017 w sprawie ustosunkowania się do opinii Biura Spraw Senatorskich dotyczącej kwestii przedstawionej w oświadczeniu złożonym na 44. posiedzeniu Senatu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
49 10-11-2017 w sprawie przeciwdziałania skutkom silnych opadów oraz podjęcia działań w zakresie regulacji rzek Szarka, Czarna Woda, Mogielnica, Obra oraz Kanału Prut i Kanału Mosińskiego Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
48 19-10-2017 w sprawie pomocy partnerskim gminom ukraińskim w rozwoju drobnego przemysłu rolno-spożywczego Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
47 28-09-2017 w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych placówki Banku PKO BP SA zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 23 Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
46 27-07-2017 w sprawie braku czytelnych informacji na stacjach benzynowych PKN Orlen o ich dostępności dla osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu PKN Orlen SA
Minister Infrastruktury i Budownictwa
46 27-07-2017 w sprawie wprowadzenia rozwiązań zapobiegających częstemu porzucaniu pracy u jednego pracodawcy przez imigrantów ekonomicznych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy Policji sprzętu nagłaśniającego należącego do organizatorów demonstracji w dniu 24 lipca br. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
44 29-06-2017 w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym ciągłości udzielania świadczeń przez oferentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 22-06-2017 w sprawie zatrzymania pod zarzutem korupcji pełnomocnika rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ds. restrukturyzacji szpitala ortopedycznego im. profesora Wiktora Degi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie konsekwencji dla samorządów gminnych cofnięcia tzw. reformy sześciolatków Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP