Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
47 04-08-2022 w sprawie kontrolowania przez NFZ procedur medycznych u świadczeniodawcy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 08-06-2022 w sprawie pytań i postulatów sformułowanych przez członków stowarzyszenia „Jednym tchem” Oświadczenie
Adresaci Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Minister Zdrowia
43 08-06-2022 w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 19-05-2022 w sprawie pisma pani J.W. w reakcji na odpowiedź udzieloną na oświadczenie senatorskie, złożone w jej sprawie podczas 38. pos. Senatu, dotyczące przeliczenia emerytury Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
40 12-04-2022 w sprawie braku odpowiedzi na oświadczenie złożone na 33. posiedzeniu Senatu dotyczące zawieszania krzyży w sądach i prokuraturach Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
38 17-03-2022 w sprawie analizy stanu prawnego wynikającego z załączonych dokumentów dotyczących sprawy p. M.Ś. Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
38 17-03-2022 w sprawie przyslugiwania pomocy ujętej w art. 62 ustawy – Prawo energetyczne gospodarstwom domowym zasilanym w ciepło z kotłowni będących własnością podmiotów zewnętrznych Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
38 17-03-2022 w sprawie wydzielenia z Funduszu Sprawiedliwości środków na powstawanie i funkcjonowanie placówek skupionych w sieci Centrów Pomocy Dzieciom Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
38 17-03-2022 w sprawie wniosku o przeliczenie emerytury p. J.W. Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie świadczenia przysługującego po śmierci brata Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
37 16-02-2022 w sprawie planowanej zmiany wyceny świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na rzecz małoletnich pacjentów znajdujących się w końcowym stadium chorób terminalnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 12-01-2022 w sprawie wysokości poborów pani M. P. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie zbadania skargi pani K.N. dotyczącej problemów rodzinnych i podziału majątku Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
33 26-11-2021 w sprawie pani H.C., ofiary oszustwa internetowego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
33 26-11-2021 w sprawie zawieszenia krzyży w sądach i prokuraturach Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
32 29-10-2021 w sprawie możliwości objęcia rentą z tytułu niezdolności do pracy osób pobierających tzw. rentę uczniowską przyznaną na podstawie przepisów sprzed reformy z 1 stycznia 1999 r. Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
32 29-10-2021 w sprawie udzielenia panu Z.L. pomocy w zakresie dostosowania przyznanego mu mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością Oświadczenie
Adresat Prezydent Łodzi
30 21-09-2021 w sprawie analizy stanu prawnego wynikającego z załączonych decyzji ZUS i listu przewodniego pana M.S. Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
30 21-09-2021 w sprawie analizy stanu prawnego przedstawionego w piśmie dotyczącym emerytury pana B.K. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
30 21-09-2021 w sprawie leczenia pełnoletnich niepełnosprawnych dzieci i opieki nad nimi w placówkach dziecięcych Oświadczenie
Adresaci Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 18-06-2021 w sprawie pochówku Władysława Ciastonia, szefa SB w latach 1981–1986, na Powązkach Wojskowych Oświadczenie
Adresaci Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
26 18-06-2021 w sprawie pochówku Władysława Ciastonia, szefa SB w latach 1981–1986, na Powązkach Wojskowych Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
26 18-06-2021 w sprawie obniżenia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych przy ustalaniu prawa do renty z tytułu calkowitej niezdolności do pracy Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
26 18-06-2021 w sprawie odmowy przyznania osobie pobierającej tzw. rentę uczniowską dodatkowej renty po zmarłej matce Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
24 27-05-2021 w sprawie postulatów Stowarzyszenia „Wierność” dotyczących wszczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 27-05-2021 w sprawie obliczania rodzicom dzieci niepełnosprawnych zwrotu ponoszonych przez nich kosztów przewozu dzieci do szkół Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji i Nauki
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
22 25-03-2021 w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r., których dotyczy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
21 19-02-2021 w sprawie zmiany przepisów prawa uniemożliwiających łaczenie renty uczniowskiej z rentą rodzinną Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie przypadków błędnie rozliczanych przez administrację skarbową zwrotów z przekazów tzw. 1% PIT za rok 2019 Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
19 17-12-2020 w sprawie wypowiedzi medialnej prokuratora Bogdana Święczkowskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie postępów prac nad ustawą o niektórych zawodach medycznych w przedmiocie przepisów dotyczących kształcenia i świadczenia usług w zakresie protetyki słuchu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie udzielenia pomocy prawnej mieszkańcom wskazującym na nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kurladzkiej na skrzyżowaniu z ul. Wiatraczną i skrzyżowaniu z ul. Bobrzańską wraz z przebudową wiaduktu w Poznaniu Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
18 03-12-2020 w sprawie umożliwienia jednostkom ochotniczej straży pożarnej, które zostaną włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dofinansowania na lata 2021–2022 Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendant Główny Państwowej Strazy Pożarnej
16 14-10-2020 w sprawie objęcia nadzorem procedowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wniosku dotyczącego wycinki drzew przy 2 ulicach w Poznaniu Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
16 14-10-2020 w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Toruniu Oświadczenie
Adresat Prezydent Miasta Torunia
15 11-09-2020 w sprawie sporu Fundacji Sue Ryder w Warszawie z Narodowym Instytutem Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji o dom w Konstancinie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach ochrony zdrowia Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu ds. Osób NIepełnosprawnych
15 11-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy panu T. K. w jego staraniach o dodatek pielęgnacyjny Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu ds. Osób NIepełnosprawnych
15 11-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy panu N. K. w jego staraniach o przyznanie przez KRUS tzw. 500+ dla seniora Oświadczenie
Adresat Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
15 11-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy rolnikowi, który utracił swe gospodarstwo rolne Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
13 02-07-2020 w sprawie pisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dotyczącego sytuacji w hospicjach w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 02-07-2020 w sprawie interpretacji przepisów regulaminu rekrutacji do jednej z poznańskich placówek oświatowych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
13 02-07-2020 w sprawie zaniechania prac Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego nad zmianą przepisów ustawy o czasie pracy kierowców Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
12 18-06-2020 w sprawie działań Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wobec państwa Z. – twórców nurtu edukacji spersonalizowanej i demokratycznej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
11 03-06-2020 w sprawie wysokości dodatku dla sierot zupełnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 13-05-2020 w sprawie przepisów dotyczących ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 obowiązujących w kościołach Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Zdrowia
7 13-03-2020 w sprawie zmian w tzw. specustawie w sprawie koronawirusa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
7 13-03-2020 w sprawie wniosku pana K. B. o ułaskawienie, o podarowanie mu pozostałej części kary pozbawienia wolności Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
6 06-03-2020 w sprawie środków finansowych, przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą, otrzymanych przez kluby „Gazety Polskiej” Oświadczenie
Adresat Szef Kancelarii Senatu RP
5 27-02-2020 w sprawie skargi pani M. O. Oświadczenie
Adresat Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
4 06-02-2020 w sprawie zmian w zakresie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w małych pojemnościach Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 06-02-2020 w sprawie interpretacji przepisów art. 221 i 222 ustawy o Służbie Więziennej dotyczących możliwości ponownego nawiązania stosunku służbowego Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Rzecznik Praw Obywatelskich
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
3 17-01-2020 w sprawie wprowadzania nowych wzorów zleceń na wyroby medyczne i środki pomocnicze wraz z e-potwierdzeniem Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
2 18-12-2019 w sprawie zalegania przez pracodawcę z wypłatą wynagrodzeń należnych panom F.S. i H.A. Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Obywatelskich
Główny Inspektor Pracy
2 18-12-2019 w sprawie możliwości przyznania ulgi w spłacie grzywny nałożonej na pana P.S. z powodu upływu terminu ważności licencji na prowadzenie działalności gospodarczej Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
2 18-12-2019 w sprawie tzw. Funduszu Dostępności, przeznaczonego na inwestycje dla osób z niepełnosprawnościami Oświadczenie
Adresat Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
2 18-12-2019 w sprawie odmowy przyznania osobie z niepełnosprawnością karty parkingowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2 18-12-2019 w sprawie problemów studentów seminariów duchownych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2 18-12-2019 w sprawie różnego traktowania osób ubezpieczonych w ZUS i w KRUS przy naliczaniu emerytur i zaliczaniu im okresu pracy do świadczeń oraz w sprawie dzierżawy ziemi pod urządzenia fotowoltaiczne Oświadczenie
Adresaci Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 18-12-2019 w sprawie dopłat do kredytów klęskowych dla rolników Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 18-12-2019 w sprawie objęcia refundacją leków Orkambi i Kalydeco stosowanych w leczeniu mukowiscydozy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia