Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
81 26-06-2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla miasta Piły na przebudowę ul. Bydgoskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
65 28-09-2018 w sprawie pacjentów borykających się z poważną niewydolnością oddechową oraz wymagających stałej wentylacji mechanicznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
62 29-06-2018 w sprawie stanowiska Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności dotyczącego „wygaszania stosunków pracy lub służby” w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji państwowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
61 07-06-2018 w sprawie wybranych danych dotyczących liczby osób pobierających świadczenia z ZUS Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
61 07-06-2018 w sprawie stanu prac nad ustawą antyodorową Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
61 07-06-2018 w sprawie wybranych danych dotyczących liczby osób pobierających świadczenia z KRUS Oświadczenie
Adresat Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
59 16-04-2018 w sprawie objęcia nadzorem wszystkich postępowań w ministerstwie nauki, w ramach których pieniądze publiczne są rozdzielane pomiędzy organizacje pozarządowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
57 08-03-2018 w sprawie upowszechniania przez Senat Prawd Polaków spod Znaku Rodła przypominających o fundamentach polskości Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. o niezgodności z konstytucją różnicowania świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w zależności od wieku, w którym niepełnosprawność stwierdzono Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
51 07-12-2017 w sprawie zmniejszenia środków finansowych na naukę języka kaszubskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
49 10-11-2017 w sprawie niedopuszczenia przez marszałka Sejmu do przedstawienia wniosku formalnego przez posła Sławomira Nitrasa i ukarania go karą finansową Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
49 10-11-2017 w sprawie ponownego pogrzebu śp. pułkownika Jarosława Florczaka, wysokiego oficera Biura Ochrony Rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie problemu ograniczania konkurencji przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych poprzez zastrzeganie większości ofert jako „tajemnica przedsiębiorcy” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie nowego wzoru legitymacji wydawanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
39 21-04-2017 w sprawie wprowadzenia ulgi internetowej dla seniorów Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie rozszerzenia programu profilaktyki zakażeń RSV o dzieci urodzone pomiędzy 29 a 32 tygodniem ciąży i zmniejszającej się liczby specjalistów neonatologów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie przywrócenia odpowiedniego poziomu finansowania ośrodków adopcyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
30 17-11-2016 w sprawie norm regulujących dopuszczalną koncentrację na jednostce powierzchni inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, a także standardów dotyczących jakości powietrza Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
30 17-11-2016 w sprawie przeniesienia szczątków 56 żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w centralnym punkcie Trzcianki na cmentarz komunalny lub wojenny Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie przekazania samorządowi Piły terenów dawnego lotniska wojskowego oraz terenów okołolotniskowych Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
28 21-10-2016 w sprawie planowanej pomocy państwa w tworzeniu i prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
21 29-06-2016 w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia w zakresie długofalowej polityki senioralnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 12-05-2016 w sprawie poszukiwania oszczędności na wydatkach na środki absorpcyjne dla osób z zespołem NTM Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie realizacji inwestycji – budowa drogi ekspresowej S11 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
14 07-04-2016 w sprawie realizacji połączenia kolejowego Piła – Berlin Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie zaniechania remontów zabytkowej parowozowni, dworców kolejowych i torowisk w okręgu pilskim Oświadczenie
Adresat p.o.Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
11 19-02-2016 w sprawie zmiany wyjaśnienia sformułowania „dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego” zawartego w art. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
11 19-02-2016 w sprawie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia