Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
24-08-2022 w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do kodeksu pracy prawnych rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21-08-2022 w sprawie dostępności leków i sytuacji na rynku farmaceutycznym Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20-08-2022 w sprawie działań pomocowych dla rolników i przedsiębiorców z rejonów rzeki Odry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17-08-2022 w sprawie rosnących kosztów prowadzenia stacji kontroli pojazdów oraz potrzeby urealnienia wysokości opłaty za badanie techniczne pojazdu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
17-07-2022 w sprawie nierówności w cenach ogrzewania i ciepłej wody w przypadku gospodarstw domowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17-07-2022 w sprawie zwiększenia wysokości renty socjalnej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
08-07-2022 w sprawie zmian w ustawie z dnia 20 maja 2016 r o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
06-07-2022 w sprawie strategii rządu na wypadek wystąpienia kolejnych fal epidemii COVID-19 i ewentualnych nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
05-07-2022 w sprawie radykalnej podwyżki cen gazu dla samorządów terytorialnych oraz podległych im podmiotów Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
05-07-2022 w sprawie zwalczania w Polsce ideologii zagrażających demokracji, w tym antysemityzmu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
05-07-2022 w sprawie antyunijnej kampanii reklamowej rozwijanej na początku 2022 r. w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
05-07-2022 w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach w celu ułatwienia zatrudniania uchodźców z Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
05-07-2022 w sprawie zatrzymania tranzytu towarów przez Polskę do Białorusi i Rosji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
05-07-2022 w sprawie uregulowania sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej obrony cywilnej kraju Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
05-07-2022 w sprawie stworzenia systemu rekompensat na rzecz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce dotkniętych skutkami sankcji ekonomiczno-gospodarczych nakładanych na Federację Rosyjską oraz podmioty współpracujące z Rosją Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 28-04-2022 w sprawie skutków wdrożenia najnowszej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
25-04-2022 w sprawie strategii rządu wobec napływu do Polski uchodźców z Ukrainy, w tym ich relokacji oraz pozyskania na ich wsparcie środków finansowych z Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie radykalnego wzrostu cen gazu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników nieświadczących pracy z powodu obowiązku przebywania na kwarantannie Oświadczenie
Adresaci Minister Rozwoju i Technologii
Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie podwyżek cen gazu dla odbiorców indywidualnych zrzeszonych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie wzrostu poziomu inflacji w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
32 29-10-2021 w sprawie żywienia pacjentów w publicznych placówkach zdrowia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
30 21-09-2021 w sprawie wzrostu poziomu inflacji w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
30 21-09-2021 w sprawie planowanego przeniesienia obsługi programu „Rodzina 500+” z samorządów do ZUS Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
30 21-09-2021 w sprawie ważności certyfikatów potwierdzających zaszczepienie przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie przyszłości rynku nieruchomości i rynku kredytów, głównie kredytów hipotecznych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie rozszerzenia możliwości wydatkowania środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
28 06-08-2021 w sprawie starań samorządów województwa wielkopolskiego o rozwój infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce oraz w sprawie możliwości uzyskania dla nich rządowego wsparcia Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
27 23-07-2021 w sprawie planowanych działań związanych z opublikowanymi danymi w zakresie zadłużenia i niewypłacalności firm, upadłości przedsiębiorców i upadłości konsumenckich Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
27 23-07-2021 w sprawie rozwiązania problemu nielegalnych wysypisk śmieci w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
26 18-06-2021 w sprawie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w sytuacji przyjęcia 2 dawek szczepionki w różnych krajach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie wdrażania programów pochorobowego leczenia pacjentów z powikłaniami po COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie przyczyn podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia decyzji o zlikwidowaniu Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian w systemie praktycznej nauki zawodu Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
23 15-04-2021 w sprawie rewitalizacji i rozwoju linii kolejowej na trasie Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
23 15-04-2021 w sprawie organizacji punktów szczepień masowych w Pile Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie uregulowania prawnie i instytucjonalnie sytuacji związanej z coraz częstszym podchodzeniem do siedzib ludzkich dzikich zwierząt Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie budowy nowych mostów na Noteci i Gwdzie w ciągu drogi krajowej nr 11 w Ujściu (woj. wielkopolskie) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
22 25-03-2021 w sprawie udzielenia gminie Wapno (woj. wielkopolskie) pomocy państwa w zakresie ochrony przed skutkami szkód górniczych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie wsparcia dla pracodawców i pracobiorców branży gastronomicznej w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
21 19-02-2021 w sprawie podziału na poszczególne województwa środków finansowych należnych Polsce w ramach polityki spójności i przeznaczonych na regionalne programy operacyjne Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie egzekwowania od operatorów dworców kolejowych oraz przewoźników kolejowych stosowania przepisów i zasad sanitarnych ułatwiających zachowanie czystości i higieny przez pasażerów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie stosowania zasad higienicznych i przepisów sanitarnych na dworcach kolejowych oraz w pociągach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie procesu wdrażania europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia „ET 2020” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
20 13-01-2021 w sprawie realizacji nowej unijnej polityki rybołówstwa oraz sytuacji gospodarczej, zawodowej i finansowej polskich rybaków Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20 13-01-2021 w sprawie rozwoju polskiej gospodarki opartej na danych oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie problemu wzrastającej odporności na antybiotyki (AMR) w hodowli zwierząt Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20 13-01-2021 w sprawie działań rządu dotyczących propagowania równości płci Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie wzrostu liczby zgonów w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
19 17-12-2020 w sprawie systemu stanowienia prawa w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie rządowej strategii szczepień Polek i Polaków Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie kryteriów podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie zakazu handlu w niedziele Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie likwidacji barier w pozyskiwaniu osocza ozdrowieńców z koronawirusa oraz wprowadzenia ułatwień dla dawców osocza Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie wejścia Polski do strefy wspólnej waluty euro Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie efektywności wykorzystania środków europejskich pod kątem wpływu na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw branży targowo-wystawienniczej i branż pokrewnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie problemów finansowych, kadrowych oraz związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w polskich szpitalach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie usprawnienia funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie sfinansowania restauracji i stworzenia możliwości wykorzystania starej parowozowni w Pile Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 18-08-2020 w sprawie opinii rządu na temat obowiązywania w Polsce Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 18-08-2020 w sprawie programów promujących szczepienia ochronne przeciw grypie i rozważenia zniesienia opłat za szczepienia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie przygotowania placówek oświatowych do bezpiecznego funkcjonowania w związku z powrotem uczniów do szkół w czasie epidemii Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
14 18-08-2020 w sprawie zagrożeń związanych z wyczerpywaniem się limitu pomocy de minimis w rolnictwie Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12 18-06-2020 w sprawie sytuacji finansowej samorządów na skutek obniżenia ich dochodów z tytułu udziału w podatku PIT Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie stanu realizacji „Programu wymiany ambulansów” Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie planowanego przeniesienia siedziby Exalo Drilling do innego miasta Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
11 03-06-2020 w sprawie problemów uczniów i nauczycieli, które wynikły w procesie e-edukacji w czasie pandemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie stopnia realizacji poszczególnych form pomocy na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie decyzji rządu o zakupie amerykańskich samolotów F-35 Lighting II Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
9 16-04-2020 w sprawie udzielenia finansowego i prawnego wsparcia polskim firmom realizującym produkcję konieczną do walki z epidemią COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
4 06-02-2020 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowy drogi ekspresowej S11 oraz koniecznych na tej trasie obwodnic, w tym obwodnicy Piła – Ujście Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata