Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 w sprawie braku poszanowania prawa własności w inwestycjach zatwierdzanych przez wojewodę lubuskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
83 02-08-2019 w sprawie liczby sędziów przechodzących w stan spoczynku Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
83 02-08-2019 w sprawie nowych zasad wywozu śmieci z posesji Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
83 02-08-2019 w sprawie przekazywania samorządom środków finansowych FDS Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
82 12-07-2019 w sprawie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – braku miejsc w szkołach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
82 12-07-2019 w sprawie obowiązków nałożonych na samorządy ustawą o elektromobilności Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
82 12-07-2019 w sprawie wpływu ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym na funkcjonowanie uczelni wyższych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
82 12-07-2019 w sprawie odszkodowań dla właścicieli gruntów zawłaszczanych pod inwestycje w woj. lubuskim Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
82 12-07-2019 w sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
81 26-06-2019 w sprawie projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 11 marca 2019 r. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
81 26-06-2019 w sprawie działań MEN związanych z koniecznością przyjęcia do szkól średnich 727 tysięcy 170 osób Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
81 26-06-2019 w sprawie rosnącej liczby spraw wpływających do polskich sądów powszechnych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
79 28-05-2019 w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r. w 97 jednostkach oświatowych, w tym w MEN Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
76 12-04-2019 w sprawie udziału strażaków w pracach gimnazjalnych komisji egzaminacyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
76 12-04-2019 w sprawie skutków finansowych dla budżetów samorządów w związku z wprowadzeniem tzw. piątki plus w zakresie zmian podatkowych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
73 14-02-2019 w sprawie proponowanych zmian przepisów prawa budowlanego ograniczających działania inżynierów budownictwa Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
73 14-02-2019 w sprawie przebiegu negocjacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie wymiany gruntów Wojcieszyce – Różanki Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
72 01-02-2019 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
71 24-01-2019 w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratur Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
71 24-01-2019 w sprawie płac pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
70 28-12-2018 w sprawie braku odpowiedzi na apele pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” o wzrost wynagrodzeń Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
69 20-12-2018 w sprawie petycji zmierzającej do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku kobiet przed ukończeniem 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn przed ukończeniem 65. roku życia Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
69 20-12-2018 w sprawie interpretacji zapisu art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
69 20-12-2018 w sprawie stanu przygotowania sądów do realizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (DzU z 2018 r. poz. 2017) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
68 14-12-2018 w sprawie problemów pojawiających się w związku z organizowaniem i prowadzeniem przetargów za pośrednictwem Internetu (szyfrowanie dokumentów, otwieranie plików itp.) Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
68 14-12-2018 w sprawie apelu „Solidarności” Pracowników Sądownictwa dotyczącego złej sytuacji płacowej pracowników sądów powszechnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
68 14-12-2018 w sprawie wypełniania wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
67 23-11-2018 w sprawie działań rządu zmierzających do odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych indywidualnych obligatariuszy GetBack Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
67 23-11-2018 w sprawie odmawiania przez KRRP wpisu na listę radców prawnych młodym prawnikom (mimo zdanego przez nich egzaminu zawodowego) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
67 23-11-2018 w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
65 28-09-2018 w sprawie kontrowersyjnych zapisów prawa dotyczących prawidłowego sposobu opodatkowania VAT-em transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
64 27-07-2018 w sprawie możliwości interwencji państwa w związku ze stratami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa biorące udział w przetargach Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
64 27-07-2018 w sprawie sprawności postępowań sądowych w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
64 27-07-2018 w sprawie niebezpieczeństwa wydlużenia procedury europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w związku ze stanem praworządności w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
63 13-07-2018 w sprawie budowy pełnometrażowej przeprawy mostowej w Kostrzynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
62 29-06-2018 w sprawie kolejek do lekarzy specjalistów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
61 07-06-2018 w sprawie zmiany przepisów wymagających od gmin współfinansowania kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
61 07-06-2018 w sprawie dostosowania prawa do funkcjonowania rodziców i opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
60 16-05-2018 w sprawie jakości urządzeń do pomiaru prędkości jazdy kierowców Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
59 16-04-2018 w sprawie objęcia nadzorem wszystkich postępowań w ministerstwie nauki, w ramach których pieniądze publiczne są rozdzielane pomiędzy organizacje pozarządowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
58 15-03-2018 w sprawie umowy zawartej przez (…) SA ze spółką (…) na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w związku z organizacją w Polsce Światowych Dni Młodzieży Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
57 08-03-2018 w sprawie stanu realizacji zeszłorocznego porozumienia resortu zdrowia z ratownikami medycznymi Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie konsekwencji wynikających z braku rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
57 08-03-2018 w sprawie dostosowania wysokości dotacji celowej na program „Rodzina 500+” do faktycznie ponoszonych kosztów przez zwiększenie procentowego wskaźnika oraz zróżnicowanie jego wysokości w zależności od wielkości jednostki samorządu Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie skanowania kodów kreskowych i fotografowania cen w celu zestawienia ich z ofertami innych sklepów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
57 08-03-2018 w sprawie dofinansowania modernizacji i remontów piłkarskich Orlików Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
54 19-01-2018 w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
54 19-01-2018 w sprawie korzystania z pomocy adwokata na jak najwcześniejszych etapach postępowania Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie informacji nt. planowanych działań w związku z oceną przez Komisję Europejską zmian polskich przepisów dotyczących wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie rosnącej liczby rodziców odmawiających szczepienia dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
50 15-11-2017 w sprawie usprawnienia pracy polskich sądów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie planowanego na rok 2018 limitu wydatków na drogi lokalne w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
50 15-11-2017 w sprawie przygotowania przedsiębiorstw do wdrożenia RODO (unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
48 19-10-2017 w sprawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 9 września 2017 r. dających ministrowi możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych przy zabytku i jego otoczeniu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
48 19-10-2017 w sprawie dawstwa narządów w polskich szpitalach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie zarządzenia nr 42/2017/DGL prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie likwidacji stanowisk doradców i asystentów w samorządach Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie exodusu lekarzy z lecznictwa szpitalnego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
48 19-10-2017 w sprawie funkcjonowania istniejących obecnie specjalnych stref ekonomicznych w czasie realizacji koncepcji Polska - Strefa Inwestycji Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
48 19-10-2017 w sprawie elektryfikacji linii kolejowej biegnącej przez Gorzów Wielkopolski Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Minister Infrastruktury i Budownictwa
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
47 28-09-2017 w sprawie zarządzenia prezesa NFZ nr 42/2017/DGL zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie podwyżki cen za leki dla osób po przeszczepach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie braku dostępu Gorzowa Wielkopolskiego do zelektryfikowanej linii kolejowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
47 28-09-2017 w sprawie błędnych przepisów prawnych zawartych w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
47 28-09-2017 w sprawie exodusu lekarzy z lecznictwa szpitalnego jako skutku ustawy o sieci szpitali Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie zmiany przepisów prawa uprawniających do ulgi mieszkaniowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie zapisów w projekcie nowelizacji ustawy o CIT przewidujących publikowanie informacji z zeznań podatkowych największych firm i podatkowych grup kapitałowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na wprowadzenie reformy oświatowej Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
46 27-07-2017 w sprawie sprzeczności zapisów art. 558 nowego prawa wodnego z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, mogącej skutkować podwyżkami opłat za wodę Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
46 27-07-2017 w sprawie braku interpretacji ogólnej dotyczącej opłat reprograficznych po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2017 r. i werdykcie unijnego trybunału Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie opłat pobieranych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie stanowiska akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dotyczącego art. 328 [3] w projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy Policji sprzętu nagłaśniającego należącego do organizatorów demonstracji w dniu 24 lipca br. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
46 27-07-2017 w sprawie sytuacji polskiego sądownictwa i czekających je reform Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie urlopowania ministra obrony narodowej do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z doniesieniami medialnymi oraz treścią książki o jego niejasnych powiązniach ze stroną rosyjską Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy MEN w kosztach wprowadzenia reformy oświaty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie konsekwencji wynikających z projektowanej zdalnej autoryzacji wyników badań w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie planowanego przez Ministerstwo Finansów ograniczenia zaliczania w koszty wydatków na usługi doradcze Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie odwołań polskich ambasadorów z placówek zagranicznych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
45 21-07-2017 w sprawie wprowadzenia niższych stawek opłat za wycinkę drzew i krzewów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
45 21-07-2017 w sprawie publicznego odniesienia się do zarzutów zawartych w książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie zaginięcia czterech szyfratorów CompCrypt Delta stwierdzonego przez NIK podczas kontroli w MSWiA Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie zmiany przepisów prawa pozwalającej na cesję zadłużenia szpitala na inny podmiot Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie zmiany zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie zmiany prawa farmaceutycznego pozwalającej na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki prawa miejscowego regulującego dostępność aptek Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie odmowy przez łódzki NFZ wypłaty pielęgniarkom POZ podwyżki w wysokości 19 gr od zapisanego pacjenta Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie przywrócenia ryczałtowej opłaty (3,20 zł) za zawiesinę valgancyklowiru Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
45 21-07-2017 w sprawie negatywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego o zmianach w Karcie Nauczyciela Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie wysłanej do przyszłych emerytów informacji ZUS o przysługujących im w przyszłości świadczeniach Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
45 21-07-2017 w sprawie zmiany uregulowania prawnego dotyczącego naliczania VAT w usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
45 21-07-2017 w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 22-06-2017 w sprawie zdefiniowania pojęcia „usługa pomocnicza do usług finansowych” w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie planów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie problemu korekty wysokości wpłaconych przez płatnika zaliczek w PIT-11 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
40 27-04-2017 w sprawie możliwości zakupu z funduszy ministerialnych niezbędnego sprzętu dla Ośrodka Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
40 27-04-2017 w sprawie pomocy dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie działania nowej wersji platformy pozwalającej załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP2) Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie działania w praktyce przepisów art. 83b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
37 16-03-2017 w sprawie interpretacji przepisów związanych z ustalaniem sytuacji dochodowej rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
37 16-03-2017 w sprawie wiarygodności pomiarów prędkości przy pomocy urządzeń typu Iskra-1 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
37 16-03-2017 w sprawie skutków reformy prawa podatkowego w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie odwołań od decyzji organów skarbowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
31 07-12-2016 w sprawie obaw pracowników Służby Ochrony Lotniska związanych z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetów województw w 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie braku klauzul społecznych w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie sytuacji funkcjonariuszy i pracowników administracji skarbowej w świetle projektu ustawy o utrworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie skutków wprowadzenia zapisów projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie stanowiska Lubuskiego Forum Rolniczego związanego z roszadami personalnymi w instytucjach rolniczych na terenie województwa lubuskiego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
30 17-11-2016 w sprawie wprowadzenia do nowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym regulacji uniemożliwiających oszustom sprzedaż skażonego alkoholu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP