Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
32 29-10-2021 w sprawie jednorazowego dopuszczenia leku Sekukinumab w celu leczenia dziecka państwa K. Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Francuskie firmy w Polsce” dotyczącego wpływów z podatku CIT Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
28 06-08-2021 w sprawie banderol na wyrobach tytoniowych Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24 27-05-2021 w sprawie środków finansowych w ramach pomocy w związku z pandemią COVID-19 oraz innych działań otrzymanych przez teatr IMKA, fundację Odkrywcy Wyobraźni oraz pana K. w 2020 r. i 2021 r. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
24 27-05-2021 w sprawie tzw. podatku solidarnościowego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie leczenia dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
19 17-12-2020 w sprawie podatku akcyzowego na samochody z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
19 17-12-2020 w sprawie obowiązku płacenia przez przedsiębiorców podatków od nieruchomości do samorządów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
19 17-12-2020 w sprawie zakupu napojów alkoholowych za pomocą internetu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
19 17-12-2020 w sprawie tzw. podatku solidarnościowego od dochodów już opodatkowanych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie podjęcia działań w kierunku rozwiązań prawnych dopuszczających możliwości koszernego uboju zwierząt Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18 03-12-2020 w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie i rozstrzygnięcie dotyczące inwestycji budowlanych rozpoczętych w oparciu o przepisy tzw. ustawy antycovidowej z 2 marca 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie nieterminowego wypłacania świadczeń przez ZUS Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
16 14-10-2020 w sprawie udzielenia PSO (Public Service Obligation – obowiązku użyteczności publicznej) dla wyboru operatora do obsługi trasy lotniczej Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
16 14-10-2020 w sprawie pozyskania dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze aparatu PET-CT oraz zakontraktowania świadczeń wykonywanych za pomocą tego aparatu przez Lubuski Oddział NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania systemu gabinet.gov.pl Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie podjęcia działań adaptacyjnych do zmian klimatu, w tym działań ograniczających występowanie zjawiska suszy Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
14 18-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13 02-07-2020 w sprawie skorygowania przepisów dotyczących możliwości złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie braku odpowiedzi ministerstwa na oświadczenie senatorskie „w sprawie niedyskryminowania i równego traktowania firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie uwzględnienia w rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020–2030 sfery finansowania założeń strategii Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających konfliktom między prezesami sądów a sędziami, wynikającym z organizacji pracy sędziów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań uwzględniających sytuację epidemii COVID-19 w ustalaniu wysokości ryczałtów dla szpitali na rok 2021 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie modyfikacji zasad udzielania zakładom aktywności zawodowej zgody na wykorzystanie środków z zakładowego funduszu aktywności na ratowanie miejsc pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
11 03-06-2020 w sprawie niedyskryminowania i równego traktowania firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
11 03-06-2020 w sprawie usprawnienia pracy komisji szacujących skutki suszy w gminach rolniczych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w 2010 roku na rzecz Fundacji Odkrywcy Wyobraźni oraz ewentualnych form pomocy dla Teatru IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. w latach 2010–2020 Oświadczenie
Adresat Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w latach 2016–2019 na rzecz Fundacji IMKA oraz ewentualnych form pomocy dla Teatru IMKA, Fundacji IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. w latach 2010–2020 Oświadczenie
Adresat Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w latach 2010–2020 na rzecz Teatru IMKA, Fundacji IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 13-05-2020 w sprawie możliwości zamawiania przez Internet i sprzedaży wysyłkowej alkoholu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie doprecyzowania przepisów obligujących do posiadania wydzielonej zakładki na stronie WWW przedsiębiorstwa, przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
10 13-05-2020 w sprawie podjęcia działań usprawniających procedurę wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami ZUS niezbędnych w procedurze przetargowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, złożone podczas 3. posiedzenia Senatu, odnoszące się do przepisów dotyczących koloru świateł kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie umożliwienia doręczeń pism sądowych drogą elektroniczną Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
9 16-04-2020 w sprawie wprowadzenia zmian przepisów w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju
9 16-04-2020 w sprawie propozycji zmiany przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie podjęcia działań mających na celu przystąpienie do realizacji inwestycji – budowy obwodnicy Kargowej w ciągu drogi krajowej nr 32 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie problemów związanych z procesem szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych suszą Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 27-02-2020 w sprawie nadużywania prawa do informacji publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
4 06-02-2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników naukowych w polskim szkolnictwie wyższym Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3 17-01-2020 w sprawie przepisów dotyczących koloru świateł kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
3 17-01-2020 w sprawie problemów podmiotów prowadzących kino związanych z przekazywaniem do PISF informacji o liczbie widzów, biletów i przychodach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 17-01-2020 w sprawie zapewnienia specjalistycznego wsparcia pracownikom socjalnym Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3 17-01-2020 w sprawie podjęcia działań prewencyjnych dotyczących skutków zdarzeń spowodowanych przez spadający z wysokich pojazdów lód czy śnieg, a także służących rozwojowi infrastruktury do oczyszczania dachów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie postulatów, zgłaszanych przez środowiska samorządowe, dotyczących zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska, a szczególnie za umieszczanie odpadów na składowisku Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 18-12-2019 w sprawie zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych