Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
15 11-09-2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania systemu gabinet.gov.pl Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie podjęcia działań adaptacyjnych do zmian klimatu, w tym działań ograniczających występowanie zjawiska suszy Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
14 18-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13 02-07-2020 w sprawie skorygowania przepisów dotyczących możliwości złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie braku odpowiedzi ministerstwa na oświadczenie senatorskie „w sprawie niedyskryminowania i równego traktowania firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie uwzględnienia w rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020–2030 sfery finansowania założeń strategii Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających konfliktom między prezesami sądów a sędziami, wynikającym z organizacji pracy sędziów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań uwzględniających sytuację epidemii COVID-19 w ustalaniu wysokości ryczałtów dla szpitali na rok 2021 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie modyfikacji zasad udzielania zakładom aktywności zawodowej zgody na wykorzystanie środków z zakładowego funduszu aktywności na ratowanie miejsc pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
11 03-06-2020 w sprawie niedyskryminowania i równego traktowania firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
11 03-06-2020 w sprawie usprawnienia pracy komisji szacujących skutki suszy w gminach rolniczych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w 2010 roku na rzecz Fundacji Odkrywcy Wyobraźni oraz ewentualnych form pomocy dla Teatru IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. w latach 2010–2020 Oświadczenie
Adresat Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w latach 2016–2019 na rzecz Fundacji IMKA oraz ewentualnych form pomocy dla Teatru IMKA, Fundacji IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. w latach 2010–2020 Oświadczenie
Adresat Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
10 13-05-2020 w sprawie środków publicznych przekazanych w latach 2010–2020 na rzecz Teatru IMKA, Fundacji IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni i pana T.K. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 13-05-2020 w sprawie możliwości zamawiania przez Internet i sprzedaży wysyłkowej alkoholu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie doprecyzowania przepisów obligujących do posiadania wydzielonej zakładki na stronie WWW przedsiębiorstwa, przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
10 13-05-2020 w sprawie podjęcia działań usprawniających procedurę wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami ZUS niezbędnych w procedurze przetargowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, złożone podczas 3. posiedzenia Senatu, odnoszące się do przepisów dotyczących koloru świateł kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie umożliwienia doręczeń pism sądowych drogą elektroniczną Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
9 16-04-2020 w sprawie wprowadzenia zmian przepisów w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju
9 16-04-2020 w sprawie propozycji zmiany przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie podjęcia działań mających na celu przystąpienie do realizacji inwestycji – budowy obwodnicy Kargowej w ciągu drogi krajowej nr 32 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie problemów związanych z procesem szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych suszą Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 27-02-2020 w sprawie nadużywania prawa do informacji publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
4 06-02-2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników naukowych w polskim szkolnictwie wyższym Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3 17-01-2020 w sprawie przepisów dotyczących koloru świateł kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
3 17-01-2020 w sprawie problemów podmiotów prowadzących kino związanych z przekazywaniem do PISF informacji o liczbie widzów, biletów i przychodach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 17-01-2020 w sprawie zapewnienia specjalistycznego wsparcia pracownikom socjalnym Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3 17-01-2020 w sprawie podjęcia działań prewencyjnych dotyczących skutków zdarzeń spowodowanych przez spadający z wysokich pojazdów lód czy śnieg, a także służących rozwojowi infrastruktury do oczyszczania dachów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie postulatów, zgłaszanych przez środowiska samorządowe, dotyczących zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska, a szczególnie za umieszczanie odpadów na składowisku Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 18-12-2019 w sprawie zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych