Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
73 14-02-2019 w sprawie wątpliwości zgłaszanych przez organizacje zajmujące się zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, dotyczących przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
73 14-02-2019 w sprawie interpretacji przepisów §237 ust. 8 i 9 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
71 24-01-2019 w sprawie nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
71 24-01-2019 w sprawie możliwości wliczenia okresów czynnej służby wojskowej w NSR oraz w WOT pełnionych rotacyjnie jako okresów uwzględnianych przy ustalaniu uprawnień lub wysokości emerytury z FUS Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
71 24-01-2019 w sprawie rozbieżności stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stanowiska organów skarbowych w przedmiocie zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
65 28-09-2018 w sprawie interpretacji zapisów §246 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
65 28-09-2018 w sprawie interpretacji przepisów wprowadzonych rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
64 27-07-2018 w sprawie możliwości wprowadzenia trybu umożliwiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia do przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994–1990 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie przepisów art. 175 ust. 4 i 4b ustawy – Prawo lotnicze Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie działań kontrolnych NCBR i innych podmiotów w zakresie projektów z branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie działań kontrolnych NCBR i innych podmiotów w zakresie projektów z branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich Oświadczenie
Adresat Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
45 21-07-2017 w sprawie stanu infrastruktury związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, zwłaszcza w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 01-02-2017 w sprawie kwot dotacji dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkolenia kadr powietrznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
29 04-11-2016 w sprawie zrównania wysokości kwot zasiłku pielęgnacyjnego z wysokością kwoty dodatku pielęgnacyjnego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 18-10-2016 w sprawie ukraińskiego embarga na polską żywność Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
27 18-10-2016 w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących zasad wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do ich pracowniczego stażu pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
16 29-04-2016 w sprawie określania przez senat uczelni liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, w tym zasad dotyczących zwiększania liczby tych miejsc Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12 10-03-2016 w sprawie polityki resortu dotyczącej zawodowej edukacji młodzieży dotkniętej lekkim deficytem intelektualnym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
11 19-02-2016 w sprawie rozważenia możliwości opracowania i sfinansowania przez MNiSW ogólnopolskiego programu antyplagiatowego, dostępnego wszystkim uczelniom Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11 19-02-2016 w sprawie stanu prac nad procedurą określającą zasady postępowania beneficjentów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11 19-02-2016 w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko spopielarni zwłok – krematoriów Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów