Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
42 19-05-2022 w sprawie pisma ministra finansów z dnia 24 marca 2022 r. – replika do zawartych w piśmie tez i argumentów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
40 12-04-2022 w sprawie dotychczasowych warunków zakupu gazu dla polskich odbiorców oraz działań zabezpieczających przed wahaniami cen Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
38 17-03-2022 w sprawie wydzielenia z Funduszu Sprawiedliwości środków na powstawanie i funkcjonowanie placówek skupionych w sieci Centrów Pomocy Dzieciom Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie konieczności dostarczania do inspektoratów ZUS odpisów aktów stanu cywilnego w postaci papierowej na potrzeby wypłaty świadczenia z tytułu zgonu, niezgodnie z przepisami art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
37 16-02-2022 w sprawie zmian projektu rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie podjęcia stanowczych i radykalnych działań prowadzących do poprawy skuteczności zmagań z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
36 04-02-2022 w sprawie aplikacji mobilnej mObywatel Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie uzupełnienia informacji na temat działalności wszelkich nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej fundacji powiązanych bezpośrednio lub pośrednio ze spółkami Skarbu Państwa Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie usprawnienia procedury uzyskiwania prawa do wykonywania wyuczonego zawodu oraz prawa do uzyskiwania zgody na podjęcie zatrudnienia przez obcokrajowców z Białorusi i Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
33 26-11-2021 w sprawie wsparcia dla popularyzacji rowerów wspomaganych elektrycznie Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
33 26-11-2021 w sprawie interpretacji przepisów o pobieraniu opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłaty abonamentowej przez Pocztę Polska SA od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
32 29-10-2021 w sprawie stanu prac przygotowawczycyh do uruchomienia 1 lipca 2022 r. centralnego rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
32 29-10-2021 w sprawie zamontowanych na terenach Lasów Państwowych ogrodzeń mających chronić tereny leśne i rolne przed rozprzestrzenianiem się chorób zwierzęcych Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
32 29-10-2021 w sprawie walki z COVID-19 w Polsce oraz przedstawienia obecnej strategii i planowanych działań mających na celu wyjście z kryzysu wywołanego koronawirusem Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
32 29-10-2021 w sprawie braku regulacji związanych z wykorzystaniem przez żołnierzy czasu wolnego wynikającego z przekroczenia norm czasu służb Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
31 08-10-2021 w sprawie nadzoru właścicielskiego nad kierunkami zarządzania i wydatkami koncernu PKN Orlen SA Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
31 08-10-2021 w sprawie aktualnych danych liczbowych o kombatantach z podziałem na grupy uprawnionych oraz rodzaje udzielanej im pomocy Oświadczenie
Adresat Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
30 21-09-2021 w sprawie planowanych działań rządu w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą funkcjonowania kopalni „Turów” Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Prezes Rady Ministrów
Minister Spraw Zagranicznych
30 21-09-2021 w sprawie przepisu art. 61 ust. 2 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dotyczącego aktu urodzenia dziecka w sytuacji, gdy ojcostwo nie jest prawnie ustalone Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Dziecka
Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rzecznik Praw Obywatelskich
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie zmian prawnych dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Prezes Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
27 23-07-2021 w sprawie objęcia refundacją leczenia mukowiscydozy potrójną kombinacją zaawansowanych leków przyczynowych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
26 18-06-2021 w sprawie przejęcia przez PKN Orlen SA kontroli nad PGNiG SA i jego skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 18-06-2021 w sprawie nieobjęcia preparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych w rolnictwie preferencyjną stawką podatku VAT Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Oświadczenie
24 27-05-2021 w sprawie zapisów ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. odnoszących się do okresu przechowywania danych osobowych Oświadczenie
Adresat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
24 27-05-2021 w sprawie ponownego ustosunkowania się do problemów związanych z programami mieszkaniowymi budownictwa czynszowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
24 27-05-2021 w sprawie tzw. ofiar ulgi meldunkowej, tj. osób, na które niesłusznie, na skutek błędu urzędników, nałożono podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszkania Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie niejasności dotyczących pomocy de minimis kierowanej do przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie interpretacji przepisów rozporzązenia o przedłużeniu zamknięcia obiektów infrastruktury sportowej znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
23 15-04-2021 w sprawie planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
22 25-03-2021 w sprawie wprowadzonej od 2021 r. możliwości wyboru opodatkowania tzw. estońskim CIT Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
22 25-03-2021 w sprawie sposobu podejmowania strategicznych decyzji w resorcie zdrowia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie uwzględnienia pracowników sklepów, głównie obsługujących kasy, przy ustalaniu pierwszeństwa szczepień Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie stanu prac nad rządowym projektem ustawy tworzącej specjalny fundusz wsparcia dla artystów Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
21 19-02-2021 w sprawie zwiększenia dostępności mieszkań dla obywateli polskich Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie problemów z przekazywaniem obywatelom środków pieniężnych pochodzących z tzw. 1% podatku na cele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacji Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w roku 2020 oraz w latach 2015 –2020 Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
20 13-01-2021 w sprawie zwolnienia z opłat bankowych przedsiębiorców i klientów indywidualnych korzystających z kart bankowych czy spłacających kredyt w sytuacji braku wpływów na rachunek bankowy w czasie zamknięcia działalności gospodarczej z powodu pandemii Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie zmiany zapisów art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie zmian zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szczególnie w jej art. 53 ust. 1 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
19 17-12-2020 w sprawie uregulowania kwestii związanych z programem mieszkaniowym w zakresie budownictwa czynszowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie stanu prac nad projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie wprowadzenia przepisów o umieszczaniu informacji o zakażeniu osoby zmarłej wirusem SARS-CoV-2 w dokumentacji będącej podstawą do czynności związanych z pochówkiem Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie podjęcia prac nad wprowadzeniem w życie wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera, polegającego na wyposażeniu tych osób w urządzenia (opaski) lokalizacyjne, refundowane przez NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie problemów prawno-finansowych wynikających z obowiązywania przepisów tzw. tarczy antykryzysowych i umożliwiających doręczanie przesyłek poleconych bez pokwitowania Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
17 28-10-2020 w sprawie planów dotyczących kopalni i elektrowni „Bełchatów” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
17 28-10-2020 w sprawie stanu kadr lekarskich i pielęgniarskich w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie regulacji prawnych dotyczących lokali wynajmowanych na kwarantannę dla osób z Ukrainy i innych państw spoza UE Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17 28-10-2020 w sprawie prac prowadzonych w Polsce nad wynalezieniem leku na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie dokonania zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn w zakresie darowizn dokonywanych w I grupie podatkowej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie odmowy finansowania przez Agencję Badań Medycznych projektu badawczego polskich naukowców dotyczących szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie obowiązujących wytycznych dotyczących kierowania pacjentów na testy w kierunku koronawirusa oraz przedstawienia danych liczbowych odnośnie do tych testów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie postulatów Polskiej Izby Przemysłu Targowego dotyczących przepisów przedłużających abolicję płatności składek ZUS oraz umożliwiających ponowne uzyskanie świadczenia postojowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
15 11-09-2020 w sprawie spadku liczby osób rozpoczynających leczenie onkologiczne w czasie epidemii koronawirusa Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie leczenia osób chorych na choroby nowotworowe w czasie epidemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie aktywności i działań MEN w czasie epidemii COVID-19 w zakresie wsparcia samorządów, szkół, uczniów, nauczycieli lub rodziców Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
15 11-09-2020 w sprawie uregulowania kwestii możliwości nabycia lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
15 11-09-2020 w sprawie zniesienia limitów dopuszczających przewóz określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
15 11-09-2020 w sprawie zniesienia limitów dopuszczających przewóz określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie działań resortu w celu zwiększenia bezpiecznego funkcjonowania uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w czasie epidemii koronawirusa Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
14 18-08-2020 w sprawie procedur dopuszczających do pracy kierowców zbiorowego transportu publicznego: uzyskiwanie pozwoleń na wykonywanie pracy, codzienne procedury dopuszczające do jazdy, badania pod kątem obecności alkoholu, narokotyków i środków psychoaktywnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie wymagań w stosunku do osób podejmujących pracę kierowcy zawodowego branży transportowej oraz codziennych procedur dopuszczających kierowcę do pracy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
13 02-07-2020 w sprawie przebiegu KDP na terenie województwa łódzkiego i inwestycji uzupełniającej KDP ­ tzw. tramwaju aglomeracyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
13 02-07-2020 w sprawie pisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dotyczącego sytuacji w hospicjach w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie realizacji programów wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych ekonomicznymi następstwami pandemii koronawirusa Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie realizacji rządowego programu „Za życiem” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 13-05-2020 w sprawie planu budowy 200 nowych przystanków kolejowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie działań rządu w zakresie przeciwdziałania suszy, tj. zrealizowanych oraz planowanych inwestycji suszowych Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
10 13-05-2020 w sprawie form wsparcia dla rolników oraz planowanych działań osłonowych dla konsumentów żywności w związku ze skutkami tegorocznej suszy Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 13-05-2020 w sprawie problemów związanych z brakiem konkretnych wytycznych dotyczących funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w związku z ryzykiem zarażenia COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
9 16-04-2020 w sprawie wsparcia przez rząd i instytucje rządowe zakładów stacjonarnych pomocy społecznej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
8 30-03-2020 w sprawie zaprojektowania i wdrożenia nowego systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych o służbie zdrowia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
8 30-03-2020 w sprawie transportu z Chin artykułów medycznych potrzebnych do walki z epidemią koronawirusa zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
6 06-03-2020 w sprawie wytyczenia przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa łódzkiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa łódzkiego do Centralnego Portu Komunikacyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie planu realizacji budowy obwodnicy dla Brzezin w woj. łódzkim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie informacji statystycznych dotyczących liczby prowadzonych przez prokuraturę postępowań w związku z postrzeleniami osób postronnych lub uczestników polowań Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
5 27-02-2020 w sprawie zwiększenia planowanej kwoty dotacji na realizację Narodowego Centrum Kultury Filmowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5 27-02-2020 w sprawie nowej propozycji przebiegu trasy kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie woj. łódzkiego Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu ds.Centralnego Portu Komunikacyjnego
4 06-02-2020 w sprawie wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń akustycznych na odcinku autostrady A1 między Strrykowem a Tuszynem Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
4 06-02-2020 w sprawie możliwości wsparcia dla rolników w związku z niezrealizowaniem wobec nich zobowiązań finansowych przez zakład w upadłości Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 06-02-2020 w sprawie budowy tunelu łączącego dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
4 06-02-2020 w sprawie możliwości wsparcia finansowego dla szpitali klinicznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
2 18-12-2019 w sprawie działań podjętych przez wojewodę (…) w zakresie zabezpieczenia składowiska odpadów niebezpiecznych (…) w Z. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie terminu zakończenia kontroli pod tytułem „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki (…), podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytujących” Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
2 18-12-2019 w sprawie projektów informatycznych w służbie zdrowia wdrażanych od 2000 roku do chwili obecnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
2 18-12-2019 w sprawie przygotowania placówek i pracowników slużby zdrowia do obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
2 18-12-2019 w sprawie obowiązku prowadzenia od stycznia 2020 r. dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz przydatności wdrażanego systemu IT do zarządzania jednostkami slużby zdrowia i koordynowania pracy tych jednostek Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia