Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 w sprawie rozwiązań prawnych umożliwiających wysokie podniesienie płacy minimalnej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
76 12-04-2019 w sprawie pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
76 12-04-2019 w sprawie składki pracowniczego planu kapitałowego opłacanej przez pracodawcę Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
76 12-04-2019 w sprawie obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w kontekście przepisów RODO Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
75 21-03-2019 w sprawie możliwości wspierania zasłużonych emerytowanych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
75 21-03-2019 w sprawie skutków wynikających ze zmiany w 2019 r. wysokości składki na Fundusz Pracy Oświadczenie
Adresaci Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
75 21-03-2019 w sprawie przepisów odnoszących się do okresu przechowywania dokumentów, związanych z kwotą obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
75 21-03-2019 w sprawie możliwości wprowadzenia przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele działalności gospodarczej w prawo własności tych gruntów Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
75 21-03-2019 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących okresu przechowywania sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat) oraz dokumentacji pracowniczej Oświadczenie
Adresaci Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
74 26-02-2019 w sprawie ustalania przez radę miasta w strefie płatnego parkowania zerowej stawki opłaty jedynie dla mieszkańców tego miasta (przybysze, w tym osoby niepełnosprawne, płacą) w kontekście konstytucyjnej zasady równości wobec prawa Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
71 24-01-2019 w sprawie niezgodności z Konstytucją RP niektórych fragmentów treści załączników obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
71 24-01-2019 w sprawie konstytucyjności ustalania przez radę miasta w strefie płatnego parkowania zerowej stawki opłaty dla mieszkańców tego miasta Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
71 24-01-2019 w sprawie spadku liczby zakładów pracy chronionej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
71 24-01-2019 w sprawie kompetencji ministra sprawiedliwości związanych z naruszaniem przepisów Konstytucji RP Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
70 28-12-2018 w sprawie kosztów rozliczania licencji do praw autorskich, ponoszonych przez właścicieli ośrodków agroturystycznych oferujących pokoje wyposażone w odbiorniki telewizyjne Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
68 14-12-2018 w sprawie niejasności przepisów i rozbieżności interpretacyjnych dotyczących ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
68 14-12-2018 w sprawie jakości dialogu rządu z przedstawicielami pracodawców i pracowników przy wprowadzaniu rozwiązań ustawowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
67 23-11-2018 w sprawie możliwości stworzenia prawa miejscowego w formie uchwały rady miasta zwalniającej jedynie mieszkańców tego miasta z opłat za parkowanie samochodu Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
67 23-11-2018 w sprawie działań na rzecz usuwania skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., która objęła swym zasięgiem m.in. Bory Tucholskie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
67 23-11-2018 w sprawie znaczącego spadku liczby funkcjonujących zakładów pracy chronionej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
67 23-11-2018 w sprawie problemów związanych z wdrożeniem licznych zmian związanych z przepisami tzw. RODO Oświadczenie
Adresat Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych
67 23-11-2018 w sprawie rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Zdrowia
67 23-11-2018 w sprawie braku wsparcia w planowanym budżecie państwa budowy nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
63 13-07-2018 w sprawie dodatkowych uprawnień dla pracodawcy zatrudniającego pracownika, który np. posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności i chorobę psychiczną Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
p.o.Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie funkcjonowania Centrum Cyklotronowego Bronowice w Krakowie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
60 16-05-2018 w sprawie sytuacji niepublicznych szkół muzycznych realizujących wyłącznie zajęcia artystyczne Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
59 16-04-2018 w sprawie zakresu i sposobu działania zespołu do spraw trudnych w Ministerstwie Finansów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
59 16-04-2018 w sprawie zagrożeń ze strony cyberprzestępców generujących wiadomości e-mail ze szkodliwym oprogramowaniem Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
59 16-04-2018 w sprawie deklaracji i działań ze strony rządu w sprawie ochrony życia Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie uprawnień organów udzielających pomocy de minimis w świetle nowych przepisów unijnych rozporządzenia o ochronie danych - RODO Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie interpretacji art. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni wolne Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie wątpliwości w stosowaniu nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie rozporządzenia o ochronie danych – RODO, nowych przepisów unijnych wchodzących do polskiego porządku prawnego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie praw i możliwości działania abonenta w sytuacji naliczenia przez operatora sieci komórkowej wyjątkowo wysokich opłat za transmisję danych Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji
56 15-02-2018 w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie klientów bankowości internetowej przed oszustami Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie sposobu realizowania faktoringu w tzw. mechanizmie podzielonej płatności Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
54 19-01-2018 w sprawie planowanych przez rząd działań mających na celu walkę ze smogiem Oświadczenie
Adresat Minister Energii
54 19-01-2018 w sprawie funduszy na dopłaty do programu „Mieszkanie dla Młodych” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
54 19-01-2018 w sprawie zagrożeń stwarzanych na drogach przez kierowców tirów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
54 19-01-2018 w sprawie wykonywania zadań zespołów ratownictwa medycznego w świetle zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
54 19-01-2018 w sprawie następstw nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
54 19-01-2018 w sprawie funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, tzw. CEPiK 2.0 Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
54 19-01-2018 w sprawie zapisów w projekcie ustawy o jawności życia publicznego dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
54 19-01-2018 w sprawie prowadzenia przez nauczycieli zajęć w ramach tzw. wolontariatu Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
54 19-01-2018 w sprawie nieuczciwych praktyk w zakresie sprzedaży prądu i energetyki Oświadczenie
Adresat Minister Energii
51 07-12-2017 w sprawie możliwości uzyskania pomocy przy usuwaniu skutków nawałnicy oraz wsparcie finansowe przy odtwarzaniu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
51 07-12-2017 w sprawie działań mających na celu przywrócenie użyteczności rzeki Brdy oraz łąk zalanych po letniej nawałnicy Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
51 07-12-2017 w sprawie utraty zatrudnienia w wyniku reformy oświaty przez 6 tysięcy 669 nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
51 07-12-2017 w sprawie planowanej w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0 likwidacji części B ministerialnego wykazu czasopism Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
51 07-12-2017 w sprawie błędnych wyliczeń ZUS w otrzymywanych przez obywateli informacjach o stanie konta ubezpieczonego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
50 15-11-2017 w sprawie propozycji podwyżki płac dla nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
49 10-11-2017 w sprawie niedopuszczenia przez marszałka Sejmu do przedstawienia wniosku formalnego przez posła Sławomira Nitrasa i ukarania go karą finansową Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
49 10-11-2017 w sprawie ponownego pogrzebu śp. pułkownika Jarosława Florczaka, wysokiego oficera Biura Ochrony Rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
49 10-11-2017 w sprawie niskiego poziomu finansowania sektora opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
49 10-11-2017 w sprawie udzielenia wsparcia przez organy administracji publicznej właścicielom zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a zniszczonych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
49 10-11-2017 w sprawie uprawnień osób niepełnosprawnych wynikających z posiadania przez nich kart parkingowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
49 10-11-2017 w sprawie działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
47 28-09-2017 w sprawie powołania wojewódzkiego koordynatora do spraw usuwania skutków nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
46 27-07-2017 w sprawie problemów interpretacyjnych dotyczących oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wnioskujących o dofinansowanie do ich wynagrodzeń Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
46 27-07-2017 w sprawie interpretacji art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwestii ewentualnych kar finansowych dla uprawnionego sprzedającego w sytuacji niewystawienia przez niego informacji o kwocie ulgi Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
46 27-07-2017 w sprawie interpretacji art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 17-05-2017 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących składania oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa wraz z informacją o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
41 17-05-2017 w sprawie interpretacji przepisów art. 2 pktu 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
41 17-05-2017 w sprawie ustalania stanów zatrudnienia pracowników i ich wyłączeń ze stanu zatrudnienia przy obliczaniu kwoty ulgi we wpłatach na PFRON Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
40 27-04-2017 w sprawie dalszego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie w związku z planami nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
38 30-03-2017 w sprawie odmowy wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwolenia na wycięcie uschłych drzew na terenie podlegającym ochronie zabytków Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Środowiska
Generalny Konserwator Zabytków
38 30-03-2017 w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących procesu przygotowania sprawozdania finansowego składanego do PFRON przez przedsiębiorców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38 30-03-2017 w sprawie wyjaśnienia zgłaszanych przez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne trudności interpretacyjnych związanych z obliczaniem kwoty ulgi dla kontrahentów Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38 30-03-2017 w sprawie wątpliwości przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne a dotyczących interpretacji przepisów art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
37 16-03-2017 w sprawie interpretacji przepisów art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
37 16-03-2017 w sprawie zasad obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON zgodnie z treścią art. 22 ust. 8 i ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
36 03-03-2017 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wykazywania stanów zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresaci Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
34 01-02-2017 w sprawie wątpliwości dot. obliczania przez przedsiębiorców kwoty ulg we wpłatach na PFRON Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
22 07-07-2016 w sprawie obaw właścicieli stawów wielkopowierzchniowych w związku z planami wprowadzenia opłat za pobór i zrzut wody na potrzeby chowu i hodowli ryb Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
22 07-07-2016 w sprawie wniosku o uzyskanie środków z PO "Infrastruktura i Środowisko" na realizację zadania "Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy" Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
19 09-06-2016 w sprawie czynników powodujących wątpliwości dotyczące orzecznictwa o niezdolności do pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
17 12-05-2016 w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczącego wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 29-04-2016 w sprawie możliwości uzyskania odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zajętych przez drogi publiczne Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
15 20-04-2016 w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań formalnych w procesie orzekania o niezdolności do pracy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie wdrażania zmian zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa