Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-03-2022 na 39. posiedzeniu Senatu

Za: 34 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 11:10:53 przeciw Wniosek formalny
3 12:21:37 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 1

4 12:22:10 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 2

5 12:23:00 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Wniosek o przyjęcie projektu

6 12:32:24 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie projektu

7 12:34:51 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1 - 20

8 12:35:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

9 12:35:48 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 12:37:06 przeciw Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 12:38:27 za Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 1

12 12:38:51 za Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 2

13 12:39:20 za Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 3

14 12:39:46 za Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 12:40:56 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 12:41:49 za Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 12:42:59 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 1

18 12:43:41 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 2

19 12:44:25 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 3

20 12:44:55 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 12:46:06 za Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 1

22 12:46:32 za Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 2

23 12:46:56 za Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 3, 4

24 12:47:22 za Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 12:49:08 przeciw Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 1

26 12:49:33 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 2

27 12:49:56 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 3

28 12:50:16 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 4

29 12:50:42 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 5

30 12:51:05 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 6

31 12:51:32 za Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 7-9

32 12:52:00 za Ustawa o wyrobach medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 12:53:09 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 12:54:45 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 12:56:12 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 12:58:57 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

37 12:59:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

38 13:00:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

39 14:49:47 za Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 14:51:01 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 14:52:07 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 14:53:11 za Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek