Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-04-2013 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 12 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:05:39 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 09:06:12 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

3 09:07:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:08:50 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

Poprawka

5 09:09:12 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

6 09:10:02 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 1

7 09:10:20 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 2

8 09:10:42 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 3

9 09:11:03 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 09:12:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 09:13:36 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka

12 09:14:02 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

13 09:15:05 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:16:21 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133

Wniosek o przyjęcie projektu