Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-05-2021 na 24. posiedzeniu Senatu

Za: 45 Przeciw: 27 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
5 10:06:02 wstrzymał się Głosowanie próbne
6 20:04:38 za Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
7 20:34:45 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

8 20:36:03 za Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 20:38:21 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 20:39:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 4

11 20:40:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

12 20:41:11 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 20:42:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o odrzucenie ustawy

14 20:44:08 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 20:46:10 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 20:46:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

17 20:47:45 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

18 20:50:08 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 20:50:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

20 20:51:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

21 20:52:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

22 20:52:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

23 20:53:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

24 20:53:38 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 20:56:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-23

26 20:56:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 20:59:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

28 21:00:12 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 21:01:19 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 21:03:52 za Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 4, 13

31 21:04:50 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 8

32 21:05:30 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 10

33 21:06:07 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 11

34 21:06:37 za Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 12

35 21:07:40 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 18, 20

36 21:08:12 za Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 19

37 21:09:04 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 22

38 21:09:48 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 25

39 21:10:30 za Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 26-28

40 21:11:12 przeciw Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 29, 30

41 21:12:01 za Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 21:13:15 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 21:15:28 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 21:18:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-44

45 21:19:40 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 21:20:53 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 21:22:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

48 21:23:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

49 21:23:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

50 21:24:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 21:27:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

52 21:28:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

53 21:28:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

54 21:29:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

55 21:29:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

56 21:30:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

57 21:31:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

58 21:32:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

59 21:32:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

60 21:33:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

61 21:34:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

62 21:34:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13,15

63 21:35:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

64 21:36:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

65 21:36:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

66 21:37:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

67 21:38:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 24

68 21:39:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

69 21:40:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

70 21:40:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

71 21:41:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

72 21:41:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

73 21:42:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

74 21:45:09 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

75 21:45:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

76 21:48:07 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu

77 21:50:09 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

78 21:51:49 za Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Wniosek o przyjęcie projektu