Narzędzia:

Głosowania w dniu 23-11-2018 na 67. posiedzeniu Senatu

Za: 56 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
13 09:18:48 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

14 21:59:58 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 22:00:47 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 22:08:59 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 22:09:54 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 22:10:39 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 22:11:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 22:13:25 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 1

21 22:13:45 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 2

22 22:14:10 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 3, 22, 25

23 22:14:40 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 4, 8, 15

24 22:15:00 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 5, 18

25 22:15:21 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 6

26 22:15:42 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 7

27 22:16:07 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 9, 16

28 22:16:27 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 10, 17

29 22:16:59 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 11

30 22:17:30 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 12

31 22:17:58 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 13

32 22:18:16 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 14

33 22:18:55 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 19, 24

34 22:19:33 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 20

35 22:20:09 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Poprawka 23

36 22:20:40 za Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

37 22:21:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 22:22:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 22:23:03 za Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 22:23:55 za Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 22:24:54 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

42 22:25:14 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

43 22:25:32 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

44 22:25:58 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

45 22:26:18 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 22:27:06 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 22:29:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

48 22:29:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

49 22:30:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

50 22:31:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 22:31:54 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 22:32:38 za Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 22:34:49 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

54 22:35:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

55 22:35:44 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

56 22:36:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

57 22:36:43 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

58 22:37:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

59 22:37:30 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

60 22:37:52 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 22:38:42 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 22:39:26 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 22:40:10 za Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 22:40:51 za Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 22:41:56 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Poprawka 1, 2, 5, 6

66 22:42:21 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Poprawka 3

67 22:42:40 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Poprawka 4

68 22:43:05 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Poprawka 7

69 22:43:27 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

70 22:46:15 przeciw Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

71 22:46:50 za Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 22:47:53 za Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 22:48:59 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 22:50:16 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 22:51:11 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 23:04:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

77 23:04:39 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek