Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-04-2017 na 39. posiedzeniu Senatu

Za: 9 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
7 17:10:41 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 17:13:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 17:13:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 17:14:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:19:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:21:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 17:22:15 za Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 17:24:23 za Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 17:28:14 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 1, 3

16 17:28:36 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 2

17 17:29:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką