Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-12-2015 na 5. posiedzeniu Senatu

Za: 13 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 10:50:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Wniosek o przyjęcie projektu

4 12:36:14 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 12:37:17 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 12:38:03 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 12:38:51 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 12:39:33 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 12:40:18 za Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 12:41:10 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 12:41:51 za Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 12:43:33 za Ustawa zmianiająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 12:45:40 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 12:46:34 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 12:47:37 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

Wniosek o przyjęcie projektu

16 12:48:44 za Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu