Narzędzia:

Głosowania w dniu 02-08-2019 na 83. posiedzeniu Senatu

Za: 60 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
17 15:02:29 za Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wniosek o podjęcie uchwały

18 15:04:10 za Odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia

Wniosek o podjęcie uchwały

19 15:06:11 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 1279)

Wniosek o podjęcie uchwały

20 15:06:43 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 1280)

Wniosek o podjęcie uchwały

21 15:09:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 15:10:34 za Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 15:11:21 za Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 15:12:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 15:12:43 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 15:13:23 za Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 15:14:04 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 15:16:35 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 15:17:08 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 5

30 15:17:43 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

31 15:18:05 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

32 15:19:06 za Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 15:24:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 15:25:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 15:26:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 6, 8-11, 14, 15, 19, 22

36 15:27:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

37 15:27:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

38 15:27:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12, 18

39 15:28:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 16

40 15:28:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

41 15:28:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 21

42 15:29:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

43 15:29:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

44 15:30:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 15:31:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

46 15:31:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

47 15:31:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

48 15:32:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

49 15:32:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 9

50 15:33:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

51 15:33:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

52 15:33:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

53 15:33:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 15:34:29 za Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 15:36:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 15:36:48 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

57 15:37:22 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

58 15:37:41 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

59 15:37:59 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

60 15:38:20 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 15:39:02 za Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 15:39:47 za Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 15:40:24 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 15:41:04 za Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 15:43:40 za Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

66 15:45:09 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Wniosek o odrzucenie ustawy

67 15:45:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

68 15:46:16 za Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

69 15:47:08 za Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 15:48:32 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Poprawka

71 15:48:49 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

72 15:49:35 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 15:50:19 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 15:51:37 za Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 15:53:01 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 15:53:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 15:56:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 15:57:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 15:58:24 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

80 16:00:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1, 2, 3

81 16:01:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

82 16:03:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie projektu

83 16:04:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

84 16:05:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 16:07:45 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

86 16:08:33 za Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek