Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-04-2019 na 76. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 12:00:26 za Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wniosek o przyjęcie projektu

5 13:09:03 przeciw Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6 13:10:16 za Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 13:11:11 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 13:12:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 13:13:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

10 13:14:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

11 13:14:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 13:15:11 za Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 13:15:54 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek