Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-02-2019 na 74. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:10:15 za Wniosek formalny
2 09:10:43 za Wniosek formalny
3 17:36:39 przeciw Wniosek formalny
4 17:37:11 przeciw Wniosek formalny
5 22:12:31 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 1116)

Wniosek o podjęcie uchwały

6 22:13:06 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 1117)

Wniosek o podjęcie uchwały

7 22:14:13 przeciw Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 22:15:40 za Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 22:16:14 przeciw Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 22:17:29 przeciw Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 22:19:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 22:19:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

13 22:20:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

14 22:20:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

15 22:21:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

16 22:21:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 22:22:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 22:22:52 za Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 22:23:51 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 22:24:53 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 1

21 22:25:06 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 2

22 22:25:21 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 3

23 22:25:37 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 4

24 22:25:50 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 5

25 22:26:02 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 6

26 22:26:17 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 7, 9

27 22:26:29 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Poprawka 8

28 22:26:46 za Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 22:27:44 wstrzymał się Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 22:28:48 za Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 22:30:20 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 22:31:09 wstrzymał się Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 22:32:10 za Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

34 22:32:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek