Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2018 na 69. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 10:49:41 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Poprawka 1

7 10:50:04 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Poprawka 2

8 10:50:22 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Poprawka 3

9 10:50:49 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Wniosek o przyjęcie projektu

10 11:51:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 2

11 11:52:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 11:52:56 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 11:53:39 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 11:54:24 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 11:55:08 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 11:55:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Policji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 11:57:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 11:58:30 przeciw Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 11:59:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 12:00:16 za Ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 12:00:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 12:02:07 za Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Poprawka 1, 5

23 12:02:32 za Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Poprawka 2

24 12:03:05 za Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Poprawka 3

25 12:03:38 za Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Poprawka 4

26 12:04:05 za Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Poprawka 6

27 12:04:33 przeciw Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 17:03:58 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Wniosek o odrzucenie projektu

29 17:05:03 przeciw Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 17:05:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 17:06:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 17:06:57 za Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 17:09:35 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Poprawka 1, 5

34 17:10:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Poprawka 2, 6

35 17:10:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Poprawka 3

36 17:11:36 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Poprawka 4

37 17:12:21 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o przyjęcie projektu

38 17:15:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Poprawka

39 17:16:01 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Wniosek o przyjęcie projektu