Narzędzia:

Głosowania w dniu 28-09-2018 na 65. posiedzeniu Senatu

Za: 20 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:25:16 za Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

Wniosek o przyjęcie projektu

4 09:27:43 za Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

5 09:28:28 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:30:26 za Ustawa o spółdzielniach rolników

Poprawka 1

7 09:30:46 za Ustawa o spółdzielniach rolników

Poprawka 2, 4, 6

8 09:31:00 za Ustawa o spółdzielniach rolników

Poprawka 3

9 09:31:14 za Ustawa o spółdzielniach rolników

Poprawka 5

10 09:31:30 za Ustawa o spółdzielniach rolników

Poprawka 7

11 09:31:45 przeciw Ustawa o spółdzielniach rolników

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 09:32:31 za Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 09:33:17 za Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:41:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 09:41:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 09:41:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 09:42:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

18 09:42:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

19 09:42:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

20 09:43:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 09:43:57 za Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 09:45:36 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 09:46:54 za Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 09:50:03 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku

Wniosek o odrzucenie projektu

25 09:50:42 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

26 09:54:04 za Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r

Wniosek o odrzucenie projektu

27 09:54:33 przeciw Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r

Wniosek o przyjęcie projektu