Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
80 11:07:26 za Wniosek formalny

81 11:58:11 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

82 13:19:05 za Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Wniosek o przyjęcie projektu

83 13:45:21 przeciw Wniosek formalny

84 13:46:02 przeciw Wniosek formalny

85 14:07:10 za Wniosek formalny

86 14:18:54 za Wniosek formalny

87 21:04:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

88 21:06:18 za Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

89 21:07:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek