Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-07-2018 na 64. posiedzeniu Senatu

Za: 36 Przeciw: 14 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
13 12:02:27 za Wniosek formalny

14 13:19:03 za Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 13:19:50 za Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 13:20:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

17 13:21:22 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 13:23:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

19 13:23:52 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 13:24:37 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 13:25:29 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 13:26:12 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 13:26:51 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 13:27:38 za Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 13:28:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 13:29:03 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 13:29:44 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 13:30:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o odrzucenie ustawy

29 13:31:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 13:32:01 za Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 13:32:56 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 13:33:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 13:34:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Poprawka 1

34 13:34:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Poprawka 2

35 13:35:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 13:35:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 13:36:30 za Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 13:37:13 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 13:38:46 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 13:39:41 za Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 13:40:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 13:41:12 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 13:41:59 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 13:42:40 za Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 13:43:30 za Ustawa o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 13:44:32 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 13:45:34 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 13:46:54 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 13:48:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 801)

Wniosek o przyjęcie projektu

50 13:49:44 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 802)

Wniosek o przyjęcie projektu

51 13:53:56 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

52 13:54:20 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

53 13:54:43 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2

54 13:54:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3

55 13:55:21 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 4

56 13:55:42 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 5

57 13:56:05 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 6

58 13:56:30 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

59 13:58:59 przeciw Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego
60 14:00:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1

61 14:01:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 2

62 14:01:35 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek