Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-01-2018 na 55. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:09:03 za Wniosek formalny

2 11:13:32 przeciw Wniosek formalny

3 16:33:25 za Wniosek formalny
4 19:51:48 za Wniosek formalny

5 22:35:23 za Wniosek formalny
6 01:31:52 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 01:32:36 za Ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 01:33:23 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 01:34:05 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 01:37:07 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

11 01:37:50 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka

12 01:38:31 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

13 01:47:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek