Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-01-2013 na 25. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 11
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
99 17:32:49 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

100 17:33:13 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5

101 17:33:58 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

102 17:34:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

103 17:35:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

104 17:37:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

105 17:38:05 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

106 17:40:24 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

107 17:42:24 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

108 17:43:38 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie projektu

109 17:44:59 nieobecny Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614

Wniosek o przyjęcie projektu