Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-06-2012 na 14. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:27:22 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995)

Wniosek o przyjęcie projektu

2 16:04:09 za Wniosek formalny
3 17:43:51 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 17:45:09 za Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Wniosek o przyjęcie projektu

5 17:46:22 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 17:47:32 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 17:48:55 za Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 17:50:59 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 17:53:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 1, 2, 6, 10

10 17:54:42 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 3, 4

11 17:55:02 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 5

12 17:55:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 7

13 17:56:21 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 8

14 17:56:46 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poprawka 9

15 17:57:15 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 18:01:17 za Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Poprawka 1

17 18:01:54 przeciw Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Poprawka 3

18 18:02:46 za Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Poprawka 4

19 18:03:21 przeciw Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Poprawka 5

20 18:03:50 za Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

21 18:06:35 za Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 1, 2, 4

22 18:07:17 za Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 18:08:21 za Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 18:09:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Wniosek o przyjęcie projektu

25 18:11:00 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek