Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-01-2018 na 55. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:09:03 przeciw Wniosek formalny

2 11:13:32 za Wniosek formalny

3 16:33:25 nie głosował Wniosek formalny
4 19:51:48 nie głosował Wniosek formalny

5 22:35:23 przeciw Wniosek formalny
6 01:31:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 01:32:36 za Ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 01:33:23 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 01:34:05 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 01:37:07 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

11 01:37:50 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka

12 01:38:31 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

13 01:47:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek