Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-11-2017 na 49. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:01:08 za Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 15:01:44 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 15:02:26 za Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:03:26 za Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 15:03:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 15:04:35 za Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:06:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 15:09:18 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawka 1

9 15:09:40 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawka 2

10 15:10:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

11 15:11:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

12 15:13:15 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 1

13 15:13:30 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 2

14 15:13:44 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 3

15 15:13:57 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 4

16 15:14:11 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 5

17 15:14:29 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 6

18 15:14:40 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 7

19 15:15:14 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 8

20 15:15:27 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 9

21 15:15:44 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 10

22 15:16:06 za Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 15:16:48 za Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 15:19:24 przeciw Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 15:20:07 przeciw Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 15:21:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek