Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-06-2017 na 44. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:02:42 przeciw Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 09:05:02 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:05:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Poprawka

5 09:06:22 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

6 09:07:22 za Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 09:08:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie projektu