Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-04-2017 na 40. posiedzeniu Senatu

Za: 1 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:04:39 przeciw Wniosek formalny

2 12:51:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 12:54:23 za Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Wniosek o podjęcie uchwały