Narzędzia:

Głosowania w dniu 11-01-2017 na 33. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:09:07 przeciw Wniosek formalny

2 09:13:14 przeciw Wniosek formalny

3 09:13:38 przeciw Wniosek formalny

4 09:23:10 za Wniosek formalny

5 12:53:44 za Wniosek formalny

6 16:32:26 przeciw Wniosek formalny
7 16:38:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 17:39:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 17:40:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

10 17:41:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:42:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:43:12 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 17:44:03 za Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 17:45:08 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o odrzucenie projektu

15 17:46:10 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 285)

Wniosek o odrzucenie projektu

16 17:47:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 288)

Wniosek o przyjęcie projektu

17 17:48:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wniosek o przyjęcie projektu