Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-10-2016 na 28. posiedzeniu Senatu

Za: 27 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 12:19:05 przeciw Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 12:20:05 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 12:21:16 za Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 12:22:32 przeciw Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270

Wniosek o przyjęcie projektu

5 12:47:03 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 1, 8

6 12:47:34 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 2, 9

7 12:47:55 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 3

8 12:48:17 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 4

9 12:48:40 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 5

10 12:49:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 6

11 12:49:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 7, 11

12 12:49:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Poprawka 10

13 12:50:38 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

14 12:59:18 przeciw Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Wniosek o odrzucenie projektu

15 13:00:37 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Wniosek mniejszości 1, 6

16 13:01:08 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Wniosek mniejszości 2, 7

17 13:01:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Wniosek mniejszości 3, 8

18 13:02:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Wniosek mniejszości 4, 9

19 13:02:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Wniosek mniejszości 5, 10

20 13:03:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Poprawka 1

21 13:03:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Poprawka 2

22 13:03:54 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Poprawka 3

23 13:04:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Poprawka 4

24 13:04:41 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 13:05:28 za Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 13:06:29 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 1

27 13:06:59 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 2

28 13:07:36 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 3

29 13:08:13 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 4, 7

30 13:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 5

31 13:09:18 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 6

32 13:09:44 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 8

33 13:10:14 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 13:10:56 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek