Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-12-2017 na 51. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:00:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:01:51 za Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 09:02:38 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:03:31 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 09:04:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 09:05:03 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 09:06:30 za Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

10 09:06:47 za Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

11 09:07:51 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

12 09:08:08 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 17:06:17 nie głosował Wniosek formalny