Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-03-2012 na 8. posiedzeniu Senatu

Za: 29 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:50:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Poprawka 1

2 10:51:09 za Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Poprawka 2

3 10:51:45 za Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Poprawka 3

4 10:52:27 za Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Poprawka 4

5 10:53:04 za Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 10:54:18 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 10:56:38 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

8 10:57:03 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 10:57:30 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

10 10:58:09 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

11 10:58:35 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

12 10:59:12 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

13 10:59:53 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

14 11:00:18 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

15 11:00:43 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

16 11:01:06 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

17 11:01:38 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

18 11:02:10 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 11:04:38 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Poprawka

20 11:05:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

21 11:07:13 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

22 11:08:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o przyjęcie projektu

23 11:11:52 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Poprawka

24 11:12:46 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

25 11:14:24 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Wniosek o przyjęcie projektu

26 11:16:33 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską COM(2012)049

Wniosek o przyjęcie projektu

27 11:21:01 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha

Poprawka

28 11:21:32 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

29 11:24:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Wniosek o odrzucenie projektu