Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-06-2017 na 43. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 7
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 15:29:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:30:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 15:33:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 15:34:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:35:20 nie głosował Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Wniosek o przyjęcie projektu

8 15:36:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 15:37:21 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek