Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
48 1 2022-09-07 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (cd.)

Dyskusja

47 2 2022-08-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2022-08-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o dodatku węglowym

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

46 2 2022-07-21 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Przemówienie złożone do protokołu

46 2 2022-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

46 2 2022-07-21 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.; ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2022-07-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2022-06-30 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2022-06-30 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2022-06-30 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Infrastruktury, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2022-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury

44 1 2022-06-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury; sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

43 1 2022-06-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 2 2022-05-19

42 1 2022-05-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

41 2 2022-04-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przemówienie złożone do protokołu

41 2 2022-04-28 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

41 1 2022-04-27 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

40 1 2022-04-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

39 2 2022-03-24 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o wyrobach medycznych

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dyskusja

39 1 2022-03-23 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 4 2022-03-17 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o obronie Ojczyzny

Przemówienie złożone do protokołu

38 2 2022-03-10 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przemówienie złożone do protokołu

38 2 2022-03-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 2 2022-02-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o dokumentach paszportowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

36 1 2022-01-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o dokumentach paszportowych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20

Otwarcie posiedzenia

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 3 2021-12-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

34 2 2021-12-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiarskich

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 3 2021-11-26 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

33 2 2021-11-25 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

33 2 2021-11-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Dyskusja

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Dyskusja

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2021-10-07 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021; ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2021-09-21

Oświadczenia

29 1 2021-09-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 3 2021-08-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

28 2 2021-08-05 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Dyskusja

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o gatunkach obcych

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przemówienie złożone do protokołu

26 3 2021-06-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2021-05-12 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 10. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25

Oświadczenia

22 2 2021-03-25 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

22 2 2021-03-25 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2021-03-24 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Dyskusja

22 1 2021-03-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 3 2021-02-19 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Przemówienie złożone do protokołu

21 3 2021-02-19 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

21 3 2021-02-19

Oświadczenia

21 2 2021-02-18 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

19 2 2020-12-17 Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2020-12-17 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

19 1 2020-12-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zawodzie farmaceuty

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

17 3 2020-10-28 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 2 2020-09-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym

Przemówienie złożone do protokołu

16 2 2020-09-30 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

16 1 2020-09-29 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska; sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu; sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2020-09-10 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dyskusja

14 2 2020-08-12 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2020-08-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2020-07-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

12 2 2020-06-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 2 2020-06-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

11 1 2020-06-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (cd.)

Dyskusja

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2020-03-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Przemówienie złożone do protokołu

6 1 2020-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

5 2 2020-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020 (cd.)

Dyskusja (cd.)

4 2 2020-02-06 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 16. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2020-02-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2020-01-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

2 2 2019-12-18 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2019-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi