Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
48 1 2022-09-07 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Przemówienie złożone do protokołu

47 2 2022-08-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2022-08-03 Punkt 12. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o dodatku węglowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

47 1 2022-08-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Dyskusja

47 1 2022-08-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dyskusja

46 2 2022-07-21 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Przemówienie złożone do protokołu

46 2 2022-07-21 Punkty 17. i 18. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2021 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2022-07-20 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 14. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ekonomii społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.; ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dyskusja

46 1 2022-07-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2022-06-30 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2022-06-30 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2022-06-30 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

45 2 2022-06-30 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

45 2 2022-06-30 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2022-06-09 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

42 1 2022-05-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 2 2022-04-28

Oświadczenia (cd.)

41 1 2022-04-27 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2022-04-12 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

40 1 2022-04-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2022-04-12 Punkt 2. porządku obrad: odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2022-03-24 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 1 2022-03-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2022-02-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 1 2022-01-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

36 1 2022-01-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 1 2022-01-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dyskusja

36 1 2022-01-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 1 2022-01-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

35 1 2022-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2021-11-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 2 2021-10-28 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2021-10-27 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 1 2021-10-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 1 2021-10-07 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dyskusja

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Dyskusja

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2021-09-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

27 3 2021-07-23 Punkty 21. i 22. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2021-07-21 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

26 3 2021-06-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

26 3 2021-06-18 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

26 1 2021-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dyskusja

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2021-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przemówienie złożone do protokołu

21 3 2021-02-19 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dyskusja

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania (cd.)

Wyjaśnienia i pytania (cd.)

21 1 2021-02-17 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 1 2021-02-17 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 1 2021-02-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o służbie zagranicznej

Zapytania i odpowiedzi

20 3 2021-01-13 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 2 2021-01-12 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

20 2 2021-01-12 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 1 2021-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Dyskusja

18 6 2020-12-03 Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

18 5 2020-12-02 Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

18 4 2020-11-28 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

18 2 2020-11-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

18 2 2020-11-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2020-11-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zawodzie farmaceuty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2020-11-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej (cd.)

Dyskusja

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2020-10-26 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dyskusja

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29

Punkty 4. i 5. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

15 2 2020-09-11 Punkt 8. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Dyskusja

15 1 2020-09-10 Punkt 5. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2020-08-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2020-07-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 1 2020-06-17 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2020-06-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 3 2020-06-03 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Dyskusja

Dyskusja

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Dyskusja

10 2 2020-05-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dyskusja

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Dyskusja

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2020-03-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

6 1 2020-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 2 2020-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020 (cd.)

Dyskusja (cd.)

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06

Oświadczenia

4 2 2020-02-06 Punkt 16. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2020-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2020-01-16 Punkt 8. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2020-01-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2020-01-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2019-12-18 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2019-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja