Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
35 2 2022-01-12 Punkt 10. porządku obrad: powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiarskich

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2021-11-25 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2021-10-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Dyskusja

27 1 2021-07-21 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o gatunkach obcych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury

24 2 2021-05-13 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury

24 1 2021-05-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 3 2021-02-19 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

18 1 2020-11-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2020-09-10 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

14 3 2020-08-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 1 2020-08-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

12 2 2020-06-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

12 1 2020-06-17 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2020-03-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

6 1 2020-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Dyskusja

3 2 2020-01-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych