Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
40 1 2022-04-12 Punkt 2. porządku obrad: odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Dyskusja (cd.)

39 2 2022-03-24 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Dyskusja

38 3 2022-03-11 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 1 2022-03-09 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Dyskusja

38 1 2022-03-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

37 1 2022-02-16

Projekt porządku obrad

36 1 2022-01-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Zapytania i odpowiedzi

34 3 2021-12-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34 1 2021-12-14 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

33 1 2021-11-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 2 2021-10-28 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (cd.)

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 1 2021-04-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2021-03-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2020-12-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

19 1 2020-12-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 4 2020-10-14 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2020-06-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

11 2 2020-06-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

9 2 2020-04-16 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP od natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

8 1 2020-03-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Dyskusja

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi