Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 47. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 16. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Dyskusja

78 2 2015-07-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Dyskusja

77 2 2015-06-25 Punkt 16. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 15. porządku obrad: informacja o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

68 1 2015-01-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2015-01-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Dyskusja

67 2 2014-12-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 1 2014-12-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2014-11-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

62 2 2014-10-09 Punkt 9. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

59 2 2014-07-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

59 1 2014-07-23 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

57 1 2014-07-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2014-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2014-04-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Przemówienie złożone do protokołu

52 1 2014-04-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 1 2014-03-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2014-03-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2014-03-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

49 1 2014-02-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

48 2 2014-01-30 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2013-12-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o cudzoziemcach

Przemówienie złożone do protokołu

43 1 2013-11-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

43 1 2013-11-13 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie

Dyskusja

41 2 2013-10-17 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

41 1 2013-10-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

38 2 2013-08-08 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wyjaśnienia i pytania

38 2 2013-08-08 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 2 2013-06-20 Punkt 14. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007–2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Dyskusja

Dyskusja

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 12. porządku obrad: informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013–2014

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2013-02-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o środkach ochrony roślin

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2012-11-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 1 2012-10-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Dyskusja

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2012-07-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

9 1 2012-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

8 2 2012-03-29 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha

Dyskusja

8 1 2012-03-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

8 1 2012-03-28 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2012-03-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

5 1 2012-02-01 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2011-11-17 Punkt 4. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia