Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
41 1 2022-04-27 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2022-03-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

39 1 2022-03-23 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

38 2 2022-03-10 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przemówienie złożone do protokołu

36 2 2022-02-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 2 2022-02-04 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

34 1 2021-12-14 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Dyskusja

32 3 2021-10-29 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

29 2 2021-09-10 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

29 1 2021-09-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

28 3 2021-08-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Dyskusja

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 3 2021-01-13 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

20 2 2021-01-12 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

20 2 2021-01-12 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Dyskusja

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

13 2 2020-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

13 1 2020-07-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 2 2020-05-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 1 2020-02-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

4 1 2020-02-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

2 1 2019-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja