Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Sprawozdanie Komisji Środowiska

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja

71 2 2015-03-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Dyskusja

68 1 2015-01-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

60 2 2014-08-07 Punkt 22. porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2014-07-24 Punkt 20. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2014-07-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 1 2014-04-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2014-04-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

52 2 2014-04-10 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2014-01-10 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

47 1 2014-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Dyskusja

44 1 2013-12-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie Komisji Środowiska

43 1 2013-11-13

Oświadczenia

42 1 2013-10-29 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej

42 1 2013-10-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Zapytania i odpowiedzi

38 3 2013-08-09

Oświadczenia

34 2 2013-06-06 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

34 1 2013-06-05 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dyskusja

Dyskusja

34 1 2013-06-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007–2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2013-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Sprawozdanie Komisji Środowiska

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 2 2013-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

22 2 2012-11-30 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

17 2 2012-08-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Środowiska

17 1 2012-08-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

9 1 2012-04-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2011-11-17 Punkt 4. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska