Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

77 1 2015-06-24 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (cd.)

Dyskusja

72 2 2015-03-19

Oświadczenia

72 2 2015-03-19 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2015-03-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2015-03-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

68 2 2015-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 2 2014-12-18

Oświadczenia

67 2 2014-12-18 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 1 2014-12-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2014-10-23

Oświadczenia

63 1 2014-10-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2014-07-24 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

59 1 2014-07-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

57 1 2014-07-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

55 2 2014-06-06

Oświadczenia

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2014-06-05 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2014-05-22 Punkt 16. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o skutkach ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w zakresie, w jakim wprowadziła ona zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 9. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

50 2 2014-03-06

Oświadczenia

50 1 2014-03-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2013-12-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 2 2013-10-17

Oświadczenia

41 2 2013-10-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

41 1 2013-10-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 1 2013-10-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 11. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dyskusja

35 1 2013-06-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2013-04-03 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu chemicznego w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dyskusja

22 2 2012-11-30 Punkt 18. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackiej

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2012-11-08 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2012-10-18

Oświadczenia

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 2 2012-08-03

Oświadczenia

17 1 2012-08-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2012-07-26

Oświadczenia

16 2 2012-07-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 2 2012-07-06

Oświadczenia

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 2 2012-06-14

Oświadczenia

14 2 2012-06-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2012-06-13 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30

Oświadczenia

13 1 2012-05-30 Punkt 7. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Zapytania i odpowiedzi

12 2 2012-05-24

Oświadczenia

12 1 2012-05-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2012-05-10

Oświadczenia

10 1 2012-04-25 Punkt 7. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych

Dyskusja

9 2 2012-04-12

Oświadczenia

8 2 2012-03-29

Oświadczenia

8 1 2012-03-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2012-03-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2012-02-16 Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2012-02-01 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2012-01-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi