Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 1 2019-09-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej

83 3 2019-08-02 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

83 2 2019-08-01 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

75 2 2019-03-21 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2019-02-14 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Zamknięcie dyskusji

73 1 2019-02-13 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zamknięcie dyskusji

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 2 2018-12-20 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Skierowanie projektu ustawy do komisji

69 1 2018-12-19 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

68 2 2018-12-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

68 2 2018-12-13 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

63 3 2018-07-13 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

63 2 2018-07-11 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

62 1 2018-06-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 9. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 763)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

57 1 2018-03-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2018-02-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

56 2 2018-02-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

56 1 2018-02-14 Punkty 7. i 8. porządku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2018-01-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

55 1 2018-01-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Zapytania i odpowiedzi

53 3 2017-12-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

51 3 2017-12-07 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2017-07-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 2 2017-06-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2017-05-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 2 2017-05-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

41 1 2017-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2017-04-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

38 2 2017-03-30 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 2 2017-03-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

34 1 2017-02-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 6 2016-12-21 Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2016-12-13 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

32 1 2016-12-13 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

29 1 2016-11-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2016-11-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2016-10-20 Punkt 10. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2016-09-22 Punkt 7. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

24 1 2016-08-03 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

23 3 2016-07-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 2 2016-07-21 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

23 2 2016-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2016-05-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 9. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 3 2016-03-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 2 2016-03-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

13 1 2016-03-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

12 2 2016-03-10 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

6 1 2015-12-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

6 1 2015-12-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

5 1 2015-12-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja