Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
31 2 2021-10-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

31 1 2021-10-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2021-09-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2021-07-21 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

26 1 2021-06-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

26 1 2021-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

24 2 2021-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

24 1 2021-05-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

24 1 2021-05-12 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Przedstawienie projektu

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 3 2021-01-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rezerwach strategicznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

20 3 2021-01-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2021-01-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rezerwach strategicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

20 1 2021-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2020-12-17 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2020-12-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2020-09-11 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

15 2 2020-09-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

15 1 2020-09-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

12 2 2020-06-18 Punkt 14. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przedstawienie kandydatury senator Marii Koc

12 1 2020-06-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2020-01-16 Punkt 8. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

1 2 2019-11-13 Punkt 7. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności