Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
78 2 2015-07-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Przemówienie złożone do protokołu

72 2 2015-03-19

Oświadczenia

72 1 2015-03-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

71 2 2015-03-05 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Przemówienie złożone do protokołu

71 2 2015-03-05 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Przemówienie złożone do protokołu

71 1 2015-03-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przemówienie złożone do protokołu

71 1 2015-03-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

71 1 2015-03-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

71 1 2015-03-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rzeczach znalezionych

Przemówienie złożone do protokołu

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o obligacjach

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Przemówienie złożone do protokołu

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2014-11-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

60 2 2014-08-07 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

59 2 2014-07-24 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015”

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

57 2 2014-07-03 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Przemówienie złożone do protokołu

57 2 2014-07-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

57 2 2014-07-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 7. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przemówienie złożone do protokołu

56 1 2014-06-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

56 1 2014-06-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

56 1 2014-06-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przemówienie złożone do protokołu

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

55 2 2014-06-06 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 2 2014-05-22 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

46 1 2013-12-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

45 2 2013-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2013-10-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

38 1 2013-08-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

23 2 2012-12-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

23 2 2012-12-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 1 2012-03-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu