Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
67 3 2018-11-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

63 1 2018-07-10 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

54 3 2018-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2018 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

53 1 2017-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

42 2 2017-06-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

42 1 2017-05-31 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2017-05-31 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 2 2017-03-30 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

35 3 2017-02-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

32 4 2016-12-16 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

32 4 2016-12-16 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

32 3 2016-12-15 Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

30 3 2016-11-17 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

30 2 2016-11-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

28 3 2016-10-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

23 3 2016-07-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

20 2 2016-06-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 1 2016-04-06 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

6 2 2015-12-23 Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi